Åtgärdsprogram och utvecklingsplan

Åtgärdsprogram

Ett åtgärdsprogram grundar sig alltid på en utredning av elevens behov av särskilt stöd. Utredningen bör hållas åtskild från åtgärdsprogrammet.

Det är viktigt att

• skolan strävar efter att tidigt göra eleven och vårdnadshavarna
delaktiga i att utarbeta åtgärdsprogrammet,

• åtgärdsprogrammet kortfattat beskriver elevens behov,

• åtgärdsprogrammet i grund- och gymnasieskolan relaterar till läroplanernas och kursplanernas mål och vad man vill uppnå på kortare och längre sikt,

• åtgärdsprogrammet innehåller en beskrivning av de åtgärder skolan avser att vidta och en tydlig ansvarsfördelning,

• skolans åtgärder utgår från positiva förväntningar på eleven och bygger på elevens förmågor och intressen,

• skolan beskriver sina åtgärder i ett och samma åtgärdsprogram om elevens behov av särskilt stöd finns i flera ämnen,

• skolan ser till att det finns kompetens för att tillgodose elevens behov av särskilt stöd,

• åtgärder vidtas så snart som möjligt när behov och åtgärder klargjorts,

• åtgärdsprogrammet tydligt visar hur åtgärderna ska följas upp samt hur och när de ska utvärderas.

 

Individuell utvecklingsplan i grundskolan

Varje elev i grundskolan ska ha en individuell utvecklingsplan. Utvecklingsplanen ska vara framåtsyftande och utgöra ett aktivt verktyg i elevens lärandeprocess och den ska utgå från elevens förmågor, intressen och starka sidor.

Läraren ansvarar för att utvecklingsplanen tas fram tillsammans med eleven och föräldrarna. Vid utvecklingssamtalet ska läraren i den individuella utvecklingsplanen skriftligen sammanfatta vad som behövs på kort och lång sikt för att eleven ska kunna nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Utvecklingsplanen kan även innehålla överenskommelser mellan lärare, elev och föräldrar. Planen följs upp med jämna mellanrum och utvärderas och revideras vid nästa utvecklingssamtal.

Syftet med individuella utvecklingsplaner är att de ska stärka uppföljningen för den enskilda eleven i skolan och bidra till att fler utvecklas i riktning mot de nationella målen. Den ska ge eleven ökat inflytande och ansvar över sitt lärande. Den ska konkret beskriva vilka insatser skolan ska göra för att eleven ska utvecklas i riktning mot skolans mål. Den individuella utvecklingsplanen skapar också kontinuitet för eleven vid byten av exempelvis lärare eller skola.