Nya högstadieskolan

En ny skolorganisation håller på att ta form, och det innebär bland annat att en ny högstadieskola ska byggas. Just nu tas en ny detaljplan fram för området kring kalkbrottet, där skolan ska placeras. Kom gärna med din synpunkt på förslaget till detaljplan – antingen under samrådet eller granskningen.

Utöver möjligheten som fanns att lämna synpunkter vid dialogmötet den 21 februari, har du rätt att lämna in formella synpunkter under två (2) tillfällen, samrådet och granskningen.

Tidplan

tidsaxel fram tills nya högstadieskolan är klar 2021

Klicka på bilden för större bild

1. Samrådet

Första tillfället att lämna formell synpunkt är vid samrådet. Samrådet hålls när ett förslag till detaljplan tagits fram. Här får du ta del av plankarta, planbeskrivning och planhandlingar.

Som tidplanen ser ut nu kan samrådet hållas innan sommaren eller under sommaren. Du som är berörd kommer att få ett brev när tiden för samrådet är bestämt. Samrådet annonseras också i lokaltidningen.

Efter samrådet gör vi eventuella förändringar av planförslaget, beroende på synpunkterna som kommit in.

2. Granskningen

Granskningstiden är det andra tillfället för dig att lämna formell synpunkt.

Under granskningen får du ta del av ett omarbetat nytt förslag. Här ingår även sammanställningen av synpunkterna från samrådet, för att du ska kunna se vad som är ändrat i planen. 

Efter granskningen gör vi eventuella förändringar av planförslaget, beroende på synpunkterna som kommit in.

Observera! Om du inte lämnat synpunkter innan granskningstidens slut, har du heller inte rätt att överklaga detaljplanen.

3. Antagande av planen

När planen antas får du som lämnat synpunkt ett meddelande om beslutet, och hur du går till väga för att överklaga till Mark- och miljödomstolen. Tiden för att överklaga är tre veckor från den dag då beslutet offentliggjorts.

Mer information om hur du överklagar kommer läggas ut i samband med antagande av planen.

Som tidsplanen ser ut nu sker antagandet av planen mot slutet av året.

Frågor & svar om detaljplanen

Vad är ens en detaljplan?

Detaljplaner reglerar markanvändningen i städer och tätorter. Varje kommun ansvarar för att ta fram detaljplaner inom kommunens gränser. Läs mer om detaljplanering.


Fyll i namn och e-post för svar tillbaka
User informationFråga – Var kommer skolan placeras och hur kommer den se ut?

Svar – Skolans utformning och placering är fortfarande mycket oklart. Det vi kan säga med någon form av säkerhet är att skolbyggnaden kommer placeras någonstans inom den östra delen av området, alltså inte i det gamla kalkbrottet.

Skolans utformning och placering påverkas bland annat av hur skolgården utformas, hur trafiken till och från skolan föreslås ordnas samt ljudmiljön på skolgården och vid närliggande bebyggelse.

En trafikutredning kommer genomföras som förhoppningsvis ger värdefull information om och förslag på hur trafiken kan ordnas. Utredningen tar givetvis hänsyn till nuvarande och tillkommande trafik på såväl Trädgårdsgatan som Hollendergatan och Marknadsgatan.

Fråga – Vad har eleverna för friytor?

Svar – Elevernas friytor, dess kvantitet och kvalitet, är en viktig och prioriterad aspekt i arbetet med detaljplanen, som i viss mån står i konflikt med ytor för byggnad, parkering och så vidare. Med anledning av friytans storlek har det till exempel undersökts om parkeringsplatser för personalen kan ordnas på Odenområdets parkering under skolans verksamhetstider.

Undersökningen visar att det finns gott om lediga parkeringsplatser, dock kommer viss parkering krävas i området vid skolan. Exakt storlek och utformning av friytorna blir tydligare när utredningen av utemiljön påbörjats och färdigställts samt när det finns förslag på skolbyggnadens utformning.

Fråga – Kommer det bli en damm i kalkbrottet eftersom dagvattennätet inte klarar av mer vatten?

Svar – Inget är bestämt idag om hur dagvattnet ska lösas. En möjlig lösning är att skapa en fördröjningsdam eller ordna så att ytor i kalkbrottet vid behov kan översvämmas. En sådan lösning har i en analys beräknats vara möjlig för även mer extrema nederbördsmängder.

Markens genomsläpplighet, alltså förmågan att absorbera regnvatten, kommer studeras vid en geoteknisk utredning.

Fråga - Hur kommer de elever som inte åker buss ta sig till skolan? Hur kommer trafiken till och från skolan lösas, det är mycket trafik på både Trädgårdsgatan och Hollendergatan och det blir ofta köer vid korsningen? Hur ska parkering för personal lösas? Blir det på Odenområdet eller Hästbacken?

Svar – Ännu finns inget färdigt förslag till detaljplan med plankarta och planbeskrivning. En trafikutredning kommer undersöka vilka effekter olika lösningar kommer ge och förse projektet med underlag för att sedan ta fram de trafiklösningar som är bäst lämpade, både inom gaturummet och på blivande skolfastighet. Utredningen kommer beakta all trafik som kommer röra sig inom och igenom planområdet. Det gäller även in- och utfarter samt de elever som inte beräknas åka buss till skolan.

Korningen Trädgårdsgatan och Hollendergatan har idag vissa kapacitetsproblem, vilket vi är medvetna om. Trafikutredningen kommer beakta detta och ge förslag på bättre lösning. Båda gator är huvudgator och är dimensionerade för stora trafikflöden. Placeringen av skolan är delvis framtagen med tanke på att dessa gator har kapacitet att hantera den förväntade trafikökningen.

Beläggningsstudier av närliggande kommunala parkeringar har gjorts varav Odenområdet och Hästbacken är två exempel. Vid framtagande av bygghandlingar kommer behovet av parkeringsplatser utredas och eventuellt kan dessa komma att användas.

 

Om den nya högstadieskolan

Innan kalkbrottet valdes som plats för den nya skolan genomfördes en lokaliseringstudie. Kriterierna i studien var:

  1. Skolan skulle placeras inom 1,5 kilometer från Stora torget eller Resecentrum/Ranten
  2. En tomtstorlek på minst 20 000 kvadratmeter

Detta resulterade i ett antal olika områden vars lämplighet sedan jämfördes mot varandra. Kalkbrottet visades vara bästa valet. Läs lokaliseringsstudien:

Kalkbrottet blir även tillgängligt för allmänheten

Kalkbrottet kommer vara en del av skolfastigheten, men ska göras tillgängligt även för allmänheten och kommer inte bebyggas.

Antal elever

På skolan ska det finnas plats för ungefär 1 100 elever. Ungefär 300 av dessa kommer att åka skolskjuts.

Ny trafiklösning

Utöver den nya skolbyggnaden kommer en ny trafiklösning för Trädgårdsgatan och Hollendergatan att byggas.