Frågor och svar om den nya skolorganisationen

Hur kommer upptagningsområdena se ut i den nya skolorganisationen?

Hur kommer skolskjutsen se ut i den nya skolorganisationen?

 

Barn- och utbildningsförvaltningen (BU) har också fått uppdraget att se över skolornas upptagningsområden med hänsyn till den organisatoriska förändring som skall genomföras, och kommer då även att se över skolskjutsorganisationen.

 

Delaktighet är viktigt i den här typen av frågor, och vi ska under resans gång på bästa sätt arbeta inkluderande i de frågor som dyker upp med berörda grupper, såsom föräldraföreningar, personal med flera.

 

I frågan om upptagningsområden och skolskjutsar kommer BU under 2018 att ha en dialog med de elever och föräldrar som är berörda nu, men även med dem som kommer att behöva skolskjuts om några år.

När får F-5 skolorna som ska bli F-6 även årskurs 6?

Enligt beslutet om ny skolorganisation ska fyra av våra skolor som i dag är F-5 utökas med
årskurs 6. Skolorna det gäller är Broddetorpsskolan, Dotorpsskolan, Mössebergsskolan och Vindängens skolan.

 

Under 2018 kommer vi att se över alla elevflöden och upptagningsområden till samtliga grundskolor i Falköping där även denna fråga ingår och information om detta kommer att finnas tillgängligt så snart beslut fattas.

 

(Se även fråga och svar: Hur kommer upptagningsområdena se ut i den nya skolorganisationen?)

I vilken årskurs går eleverna idag som ska börja på den nya 7-9 skolan?

Den tidsplan vi arbetar efter är att en ny 7-9 skola skall stå klar under 2021. Barn- och utbildningsförvaltningen (BU) kommer under 2018 att påbörja planeringen för hur flytten av elever skall läggas upp.

 

Under förutsättning att allt går som planerat och att vi utgår från att samtliga årskurser flyttas samtidigt till den nya 7-9 skolan skulle detta innebära att de som i dag går i årskurs 3, 4 och 5 kommer att gå i årskurs 7, 8 respektive 9 i den nya 7-9 skolan.

Är den nya skolorganisationen bara en ny 7-9 skola i Falköpings tätort?

Nej, den nya skolorganisationen omfattar att vi ser över hela grundskolan, och att vi även inkluderar förskolan. Den nya 7-9 skolan i centralorten är en viktig pusselbit för att kunna göra de fysiska förändringarna med att vi skapar F-6 skolor och 7-9 skolor. Men lika viktigt är hur vi pedagogiskt jobbar med våra barn och ungdomar i alla åldrar. Därför är även förskolan och gymnasiet med för att skapa en helhet.

Var ska den nya 7-9 skolan ligga i Falköpings tätort?

Den 25 september 2017 beslutade kommunfullmäktige att den ska placeras i före detta kalkbrottet på fastigheten Gamla Stan 2:26 vid korsningen Hollendergatan – Trädgårdsgatan.

Vad händer nu närmast efter beslutet om placering av den nya 7-9 skolan?

 

Nästa steg är att byggnadsnämnden tar fram en ny detaljplan för den nya högstadieskolan i det före detta kalkbrottet.

Vad händer på längre sikt efter beslutet om placering av den nya 7-9 skolan?

Det är barn- och utbildningsförvaltningen (BU) och samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) som gemensamt ansvarar för att arbeta fram ett underlag för hur den nya 7-9 skolan ska se ut och byggas.

 

BU har under hösten 2017 påbörjat ett arbete med framtidens lärmiljöer.

 

Lärmiljöer handlar om hur vi utformar våra utomhus- och inomhusmiljöer på våra skolor och förskolor för att kunna ge bästa möjliga förutsättningar för lärande, och här finns en utmaning i hur vi ska möta framtidens lärande för våra barn och ungdomar.

 

Det underlag som BU arbetar fram kommer sedan att ligga som grund för BU:s och SBF:s arbete med att forma den nya 7-9 skolan.

Hur kommer den nya 7-9 skolan att se ut?

Barn- och utbildningsförvaltningen (BU) har under hösten 2017 påbörjat ett arbete med framtidens lärmiljöer. Lärmiljöer handlar om hur vi utformar våra utomhus- och inomhusmiljöer på våra skolor och förskolor för att kunna ge bästa möjliga förutsättningar för lärande, och här finns en utmaning i hur vi ska möta framtidens lärande för våra barn och ungdomar.

 

Det underlag som BU arbetar fram kommer sedan att ligga som grund för BU:s och samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med att forma den nya 7-9 skolan.

Vad är bakgrunden till beslutet om ny skolorganisation?

Här hittar du information om detta

Vill du ställa en fråga?

Fyll i formuläret eller skicka din fråga via e-post till barn.utb@falkoping.se

De vanligaste förekommande frågorna kommer att besvaras här på denna webbsida.