Allmän information på 11 språk

Förskolan är till för ditt barn

- om förskolans läroplan

Du är viktig

Du är den som står ditt barn närmast. Därför är dina synpunkter betydelsefulla i förskolan.

Om du talar om vad du tycker är det lättare för personalen att ge just ditt barn vad det behöver. För att kunna vara med och påverka behöver du känna till hur förskolan ska fungera.

På väg mot samma mål

Regeringen har fastställt en läroplan, där det står om förskolans värdegrund och vilka mål och uppdrag förskolan har. Genom att läsa förskolans läroplan får du veta vilka förväntningar och krav du kan ha på förskolan.

Det finns kommunala förskolor och fristående förskolor. För de kommunala förskolorna ansvarar en politiskt vald nämnd. För de fristående förskolorna ansvarar en styrelse. Alla förskolor ska följa läroplanen.

Förskolan omfattar som regel barn från 1 till 6 år. Alla barn mellan 3 och 6 år har rätt till avgiftsfri förskola 525 timmar per år.

Steg för steg i ett livslångt lärande

Förskolan ska vila på demokratins grund. Det handlar till stor del om att personalen ska skapa ett öppet och demokratiskt klimat där varje barn får uppleva sitt eget och andras värde.

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Det innebär att förskolan i första hand är till för ditt barns skull, även om den också ska göra det möjligt för dig att arbeta eller studera.

I läroplanen står att leken är viktig för barns utveckling och lärande. Personalen ska ta hänsyn till barnens egna åsikter, intressen och erfarenheter vid planeringen av det dagliga arbetet. Barnen ska få pröva att uttrycka sig på olika sätt, både själva och tillsammans med andra, till exempel genom sång och musik, bild, dans, drama, tal och skrift.

Barnen ska få möjlighet att utveckla sin kulturella identitet. Barnens språkutveckling är ett viktigt område i förskolan. Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Alla flickor och pojkar ska ges samma möjligheter att utvecklas utan begränsningar.

Varje förskola är unik

Läroplanen ska garantera att alla barn får en lika bra förskola, oavsett var de bor. Eftersom alla förskolor följer samma läroplan har de också samma mål. Däremot kan sättet att arbeta skilja sig åt. Vad som passar på en förskola fungerar kanske inte på en annan.
Verksamheten ska anpassas efter barnen.

Kommunen eller styrelsen för en fristående förskola har det yttersta ansvaret för förskolan. Du kan vända dig dit om det uppstår problem som du och personalen eller förskolechefen inte kan lösa själva.

Samarbete med hemmen

I läroplanen står att förskolans arbete ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Därför är det viktigt att du pratar med personalen om det är något du funderar över. Ett bra tillfälle är vid hämtning och lämning. Då ska personalen berätta för dig hur ditt barn har haft det under dagen. Du kan också berätta om det har hänt något särskilt som kan vara bra för personalen att veta.

Personalen ska ordna utvecklingssamtal då ni diskuterar hur ditt barn trivs och utvecklas och hur förskolan fungerar. Läroplanen ska vara ett stöd för samtalet.