Specialpedagogiskt centrum

ansvarar för tvärprofessionella insatser till barn och elever i svårigheter eller i behov av särskilt stöd inom Falköpings kommun.

Detta sker bl.a genom

  • Rådgivning, konsultation, handledning
  • Utredningar, kartläggning, behovsinventering
  • Små undervisningsgrupper
  • Tal- och språkträning
  • Kompetensutveckling
  • Skolläkare
  • Samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Barn- och ungdomshabiliteringen, Barn- och ungdomspsykiatrin, Barn- och Ungdomssjukvården, Socialtjänsten och olika intresseorganisationer

I SPC:s kompetensteam

ingår skolledning, skolpsykologer, specialpedagoger, skolläkare, skollogopeder samt ungdomsassistent.

Kompetensteamet är ett forum för samverkan och tvärprofessionellt samarbete kring barn och elever med svårigheter. Teamet arbetar i nära samarbete med alla förskolor och skolor i kommunen.

Skolpsykologer, specialpedagoger och skollogopeder

arbetar direkt med enskilda ärenden i kommunens förskolor och skolor.

Skolhälsovård

Skolläkaren

är medicinskt ansvarig för skolhälsovården och fungerar som skolläkare för de flesta av kommunens skolor.

Rektor för SPC är verksamhetschef för kommunens skolhälsovård. Detta innebär bland annat samordning av skolsköterskornas arbete, kvalitetssäkring och kompetensutvecklingsinsatser.
   

Särskilda undervisningsgrupper

Elever från kommunens samtliga grundskolor har möjlighet att, efter särskild utredning, få sin skolgång förlagd till någon av kommunens särskilda undervisningsgrupper.

Lilla Fredriksberg, vänder sig i huvudsak till elever i år 1-6 och Studiegården riktar sig till elever i främst år 7-9.

De särskilda undervisningsgrupperna arbetar utifrån elevens speciella och individuella behov. Arbetet sker i liten grupp och personaltätheten är stor. Eleverna har hela sin skoldag förlagd till den särskilda undervisningsgruppen. Studierna sker efter ordinarie kursplan, men mycket tid läggs också på andra aktiviteter, t ex temaarbete, studiebesök och praktik.

Som regel deltar också eleverna någon/några lektioner i verksamheten på sin ordinarie skola. Strävan är att eleverna skall kunna återgå dit efter en tid i den särskilda undervisningsgruppen.

Familjecentralen

Familjecentralen är ett samarbete mellan primärvården, Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen.

Personal inom den öppna förskolan tillhör SPC och rektor  på SPC tillhör verksamhetens ledningsgrupp.

Familjecentralens webbplats