Nationell patientöversikt, NPÖ

Falköpings kommun har anslutit sig till NPÖ för att kunna ta del av information från andra vårdgivare. En patient har idag ofta kontakt med flera olika vård- och omsorgsgivare som var och en dokumenterar och förvarar sin journalinformation lokalt. Eftersom det då blir svårt att få en helhetsbild av patienten uppstår ibland osäkerhet vid medicinska bedömningar och nya kontakter.

Vad innebär NPÖ?

Den nya tjänsten Nationell patientöversikt ger behöriga användare möjlighet att efter patientens samtycke och godkännande läsa viktig patientinformation som dokumenterats i de olika journalsystem som finns hos landsting, kommun och privata vårdgivare. Information som diagnos, provresultat, läkemedelsordinationer och vårdplaner blir tillgängliga för alla anslutna huvudmän via internet.

Vem kan ta del av journaluppgifterna?​

Det är bara legitimerad vårdpersonal och som har en patientrelation med dig som får ta del av uppgifter i dina journaler för att kunna ge dig god och säker vård. Detta gäller oberoende av vilket landsting, kommun eller privat vårdgivare du söker vård hos. Ingen vårdpersonal kan läsa i dina journaler från andra vårdgivare utan att du gett ditt samtycke.

Du har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring. Du kan välja att spärra uppgifter som du inte vill skall finnas tillgängliga för andra vårdgivare. Du kan när som helst begära att dessa tas bort.

På webbplatsen www.1177.selänk till annan webbplats kan du läsa mer om regler och rättigheter kring sammanhållen journalföring.