Jämförelser med andra kommuner

Öppna jämförelser bygger på registerdata, enkäter och granskning av kommuners- och landstings webbplatser. De presenteras på socialstyrelsens webbplats och ibland också i tryckta rapporter en gång per år.

Här kan du jämföra olika verksamheters kvalitet och effektivitet. För varje indikator presenteras kartor, diagram och de främsta kommunerna i varje kategori.

Missbruk- och beroendevårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stöd till personer med funktionsnedsättninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ekonomiskt biståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn- och ungdomsvårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stöd till brottsoffer — våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jämför äldreboenden och hemtjänst med andra kommuner  

På Äldreguiden finns aktuell information om hemtjänstverksamheter, särskilda boenden och dagverksamheter på enhetsnivå. Samtliga kommuner har lämnat uppgifter till Äldreguiden. Du kan jämföra hur bra de är på olika kvalitetsområden.
                 
Äldreguiden Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationell brukarundersökning

Socialstyrelsen genomför årliga undersökningar om äldres uppfattning om vården och omsorgen om äldre.
Resultat av brukarundersökning hemtjänst 2017PDF

Resultat av brukarundersökning äldreboende 2017PDF