Information om eget val inom hemtjänsten

Du som är beviljad hemtjänst kan välja vem du vill ska utföra din hemtjänst, antingen alternativ utförare/företag eller kommunens hemtjänst. Du kan däremot inte välja vilken person som ska utföra insatsen.

Vilka utförare kan du välja?

Antalet utförare och deras utbud kan variera beroende på vilka som är verksamma i det område där du bor.

Måste du välja utförare?

Nej, det är frivilligt att välja. Det finns ett så kallat ickevalsalternativ. Du kan avstå från att välja och då kommer kommunens hemtjänstpersonal att utföra de beviljade insatserna hos dig.

Finns det krav för att bli godkänd utförare?

För att bli godkänd måste utföraren följa gällande lagstiftning och leva upp till de kvalitetskrav som politikerna i socialnämnden beslutat.

Socialnämnden upprättar ett avtal med godkänd utförare. Det innebär att socialnämnden har insyn i utförarens verksamhet för att garantera en god kvalitet.

Eget val av utförare bygger främst på att du som har hemtjänst ska välja den utförare som du uppfattar ger den bästa kvaliteten. Det innebär att du måste vara nöjd med insatsen som görs för att utföraren/företaget ska få ha kvar sitt uppdrag hos dig.

All hemtjänstpersonal oavsett utförare har tystnadsplikt och ska kunna legitimera sig.

Hur väljer du utförare?

Om du har hemtjänst idag kan du behålla den utförare du har eller välja en annan, förutsatt att det finns andra att välja på i det område där du bor.

Du som beviljats hemtjänst för första gången väljer utförare när du har kontakt med biståndshandläggaren.

Valet av utförare ska du göra själv. Handläggaren kan ge dig information inför ditt val, men får inte välja eller rekommendera en utförare. Anhörig, närstående, god man eller annan företrädare kan hjälpa dig att välja.

Information om vilka utförare som finns att välja mellan får du av kommunens biståndshandläggare som ger dig informationsmaterial och en blankett där du gör ditt val eller gå in på länken "Blanketter" nedan.

Kan du byta utförare?

Ja, du kan när som helst välja att byta utförare, förutsatt att det finns någon att byta till i det område där du bor. Kontakta kommunens biståndshandläggare och ansök om byte. Du behöver inte ge någon motivering. Bytet sker snarast möjligt inom 14 dagar.

Vilka hemtjänstinsatser omfattar eget val av utförare?

Inom hemtjänsten utförs olika typer av insatser. Det kan handla om serviceinsatser eller insatser för hjälp med den personliga omvårdnaden. Det kan även förekomma att kommunens legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal, till exempel sjuksköterskor, delegerar/överlåter åt hemtjänstpersonal att utföra vissa hälso- och sjukvårdsinsatser.

Serviceinsatser såsom städning, fönsterputsning, tvätt, inköp och enstaka promenader utförs på vardagar mellan klockan 8-17.

Personlig omvårdnad, inklusive delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter utförs alla veckodagar mellan klockan 7-22.
  
Observera att de alternativa utförare/företag som kommunen godkänner och skriver avtal med, kan välja att utföra olika typer av insatser och kan åta sig att göra det i olika omfattning.
Antingen enbart serviceinsatser eller både personlig omvårdnad och serviceinsatser.
Det är alltså möjligt att ha olika utförare för service- och omvårdnadsinsatser eller välja samma utförare för allt.

Insatser som inte omfattas av eget val av utförare

Följande insatser utförs även fortsättningsvis enbart av kommunen och omfattas inte av eget val av utförare.

  • Hemtjänstinsatser i särskilda boendeformer och serviceboende.
  • Kommunal hälso- och sjukvård och rehabinsatser som utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Nattinsatser, vanligtvis mellan klockan 22-7.
  • Insatser och hjälp genom trygghetslarm som kommunen beviljat.
  • Hjälp av närstående/anhörig

Påverkas avgiften?

Nej, val av utförare påverkar inte hemtjänstavgiften. Avgiften är densamma oavsett utförare. Du får bara en faktura och den kommer från kommunen.

Kan du köpa tilläggstjänster?

Företag och alternativa utförare kan erbjuda dig tilläggstjänster, det vill säga tjänster utöver de av kommunen biståndsbeviljade och beställda insatserna. Om du vill köpa tilläggstjänster beställer och betalar du för dessa direkt till utförare enligt deras prislista.

Kommunen får inte erbjuda eller utföra tilläggstjänster.

Vill du veta mer om det egna valet?

Har du frågor om hemtjänst och det egna valet kan du vända dig till kommunens biståndshandläggare.