Funktionsnedsättning, handikapp

Med en funktionsnedsättning menas den begränsning eller det hinder som gör att en människa till följd av en skada eller sjukdom inte kan utföra en aktivitet på det sätt eller inom de gränser som kan anses normalt. Orsaken till eller arten av en funktionsnedsättning är inte avgörande, inte heller den medicinska diagnosen.

Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses med särskilda insatser.

När en person med en funktionsnedsättning inte kan delta på lika villkor i samhällslivet uppstår ett handikapp.

Kommunen har enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ett särskilt ansvar för individuellt stöd till människor med funktionsnedsättning.

Läs Falköpings kommuns handikappolitiska programPDF