Avgifter för stöd- och service

Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen tar ut avgifter för de flesta av sina tjänster.

Läs broschyren om avgifter för stöd och servicePDF

Räkna preliminärt ut din avgift för:

Nedan kan du läsa om vad du skall betala när du får hemtjänst och annan hjälp inom eget boende, äldreboende, hemstöd och hemsjukvård.

Inkomstförfrågan

Det du ska betala för hemtjänst — vård, omvårdnad och socialt stöd beror på hur mycket du har i inkomst.
 
Första gången du får hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm, dagvård, korttidsvård eller flyttar till ett äldreboende får du en blankett. Denna blankett kallas för inkomstförfrågan.
 
I inkomstförfrågan ska du fylla i din inkomst, så som pensioner och livränta, hur mycket ränta du har fått från banken, andra kapitalinkomster, om du får något bostadstillägg för pensionärer (BTP) eller bostadsbidrag (BOB) från försäkringskassan, och hur mycket din bostad kostar. För gifta makar slås inkomsten samman och delas lika.

Inkomstförsäkran kan skickas ut vid förändringar. Du kan själv sända in en ny inkomstförfrågan om du vill anmäla förändringar.

Inkomstförfrågan kan även fyllas i som en E-tjänst.
 

Viktigt att tänka på - bostadsbidrag

Det är viktigt att du som är 65 år eller äldre ansöker om bostadstillägg för pensionärer (BTP) från
Pensionsmyndigheten
Per post:
Pensionsmyndigheten, 839 89 Östersund
Telefon:  0771-776-776
Hemsida:www.pensionsmyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
       
Bostadstillägg till dig som har sjukersättning eller aktivitetsersättning eller bostadsbidrag (BOB) prövas av
Försäkringskassan.
Per post:
Försäkringskassan i Falköping, 521 86 FALKÖPING
Telefon: 0711-524 524
Hemsida:www.forsakringskassan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tänk även på att anmäla till Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan om din hyra eller inkomst förändras. Det kan göra att ditt bostadstillägg eller bostadsbidrag förändras.      

Vad är förbehållsbelopp?

Förbehållsbelopp är de pengar du behöver för dina personliga behov, och som du ska ha kvar innan en avgift kan tas ut för vård, omvårdnad och sociala insatser.
 
I förbehållsbeloppet ingår ett schablonbelopp. Det är ett belopp som är lika för alla i hela landet, men varierar om du är äldre eller yngre än 65 år, och om du är ensamstående eller sammanboende.
 
Schablonbeloppet ska räcka till:

 •    Mat
 •    Kläder och skor
 •    Fritidsaktiviteter
 •    Hygien, så som schampo och tvål
 •    Förbrukningsvaror, till exempel diskmedel
 •    Dagstidning, telefon och teve-avgift
 •    Möbler och husgeråd
 •    Hushållsel
 •    Hemförsäkring
 •    Resor
 •    Läkarvård och tandvård
 •    Mediciner  

Schablonbeloppet kan höjas om du har egna särskilda kostnader som är större än schablonbeloppet.

Schablonbeloppet kan sänkas om du till exempel bor i ett äldreboende och där har lägre kostnader för vissa poster i schablonbeloppet jämfört med vad du har i ett eget boende.

I förbehållsbeloppet får du också lägga in din hyra eller kostnad för den bostad som du bor i.

Schablonbelopp i eget boende och serviceboende

Schablonbeloppet är för personer som är 65 år och äldre,

 • 5 001 kronor per månad för ensamstående, eller
 • 4 225 kronor per månad för gifta och sammanboende par.

Schablonbeloppet är för personer som är 64 år och yngre,

 • 5 501 kronor per månad för ensamstående, eller
 • 4 649 kronor per månad för gifta och sammanboende par.

Förbehållsbelopp i äldreboende.

När du bor i äldreboende kan det vara en del kostnader som du inte har jämfört med andra som bor i eget boende. Det kan gälla kostnader för hushållsel, säng, sänglinne, husgeråd, teve-avgift och förbrukningsartiklar, så som hushållspapper, tvättmedel och diskmedel. I äldreboende görs därför avdrag från schablonbeloppet med 665 kronor per månad.
 
I äldreboende har du högre kostnad för färdiglagad mat jämfört med kostnaden för enbart livsmedel om du bor i eget boende. Därför görs ett tillägg till förbehållsbeloppet med 1 555 kronor per månad.
 
Förbehållsbeloppet är efter avdrag och tillägg från schablonbeloppet:

 • 5 921kronor per månad för boende i äldreboende, för personer som är 65 år och äldre.

Förbehållsbeloppet är efter avdrag och tillägg från schablonbeloppet

 • 6 180 kronor per månad för boende i äldreboende, för personer som är 64 år och yngre.

I förbehållsbeloppet får du också lägga in din hyra för bostaden i äldreboendet.  

Om du har högre kostnader än förbehållsbeloppet

På inkomstförfrågans sista sida ska du fylla i om du har några särskilda kostnader, utöver de kostnader som ingår i förbehållsbeloppet.
 
Du kan fylla i blanketten om du till exempel har kostnader för god man eller ett funktionshinder som kostar mycket för dig.
 
Om hemtjänsten tar med färdiglagad mat hem till dig eller du serveras färdiglagad mat i ett äldreboende görs ett tillägg utan att du behöver ange detta på inkomstförfrågan.
 
Du kan då få betala mindre för hemtjänsten.                 

Om du får dubbla bostadskostnader när du flyttar

Du har blivit beviljad en bostad i ett äldreboende eller en servicelägenhet Du har kanske inte möjlighet att i god tid säga upp den bostad du flyttar från, innan du ska flytta in i den nya bostaden.

Du kan då få dubbla bostadskostnader och kan ansöka om att få ekonomisk hjälp för att klara båda bostadskostnaderna. Ansökan ska göras på en särskild blankett, som du får från Biståndsavdelningen.
 
Vid prövningen av ansökan om ersättning för dubbla bostadskostnader tas hänsyn till din ekonomi.

Du får inte ha inkomst och förmögenhet, efter avdrag för skatt och förbehållsbelopp, överstigande 44 300 kronor. Ersättningen gäller under uppsägningstiden, dock högst under fyra månader.                  

Vad får du betala som mest för den hjälp du får?

När du bor i den egna bostaden, servicelägenheten eller äldreboendet betalar du aldrig mer än 1 991 kronor per månad för den hjälp du får i form av serviceinsatser, förnsterputsning, personlig omvårdnad eller matdistribition, samt hemstöd, kontaktperson, hemsjukvård, trygghetslarm, dagvård eller korttidsvistelse. Det kallas för maxtaxan.
 
Om du betalar mindre beror det på att du har mindre antal hjälpinsatser eller har ett lägre avgiftsutrymme.          

Vad får jag betala för utöver maxtaxan?

I maxtaxan, avgiften för den hjälp du får i eget boende, i servicelägenhet eller i äldreboende ingår inte avgifter för färdiglagad mat eller för resor. För dessa avgifter får du använda pengar ur förbehållsbeloppet.       

Vad kostar hemtjänsten i det egna boendet?

I hemtjänsten kan du få hjälp med olika insatser i form av praktisk hjälp i hemmet, serviceinsatser eller personlig hjälp och omvårdnad. Vad du ska betala beror på vad du får hjälp med. Om du har hjälp med flera olika insatser får du betala mera.
Beroende på hur mycket hjälp du har betalar du som mest följande:

Serviceinsatser

Serviceinsatser inom hemtjänsten omfattar praktisk hjälp i hemmet med att städa, tvätta, handla och utföra ärenden, samt ledsagning/ promenader.

Serviceinsatser kostar som mest 250 kr per timma, utförd tid.

Fönsterputsning

Fönsterputsning inom hemtjänsten medges två gånger per år, vanligtvis vår och höst.

Fönsterputsning kostar som mest 250 kr per tillfälle

Personlig omvårdnad

Personlig omvårdnad kan omfatta hjälpinsatser dygnet runt eller enstaka insatser under en månad. Oavsett omfattning på den personliga hjälpen så betalar du en enhetsavgift.

Personlig omvårdnad kostar som mest 250 kr per månad oavsett hur mycket insatser du får under en kalendermånad.

Matdistribution

För leverans av färdiglagad lunch-/middagsmat av hemtjänsten betalar du dels en kostnad per matportion och dels en kostnad för hembärningen. På vissa håll levereras maten även till en gemensam lokal dit de personer går som har detta behovet genom hemtjänsten. I matdistributionen kan det ingå att bli ledsagad till gemensam matsal.

Matdistributionen kostar som mest 8 kr per distribuerad måltid och person.

Måltidspriser
Lunch/middag kostar 56,00 kronor per portion

Avlösning av anhörig
Anhöriga kan stödja och vårda anhörig i det egna hemmet. För att anhörigvårdaren ska kunna få utrymme för egen tid kan avlösning av anhörig i hemmet beviljas i form av hemtjänst.

Avlösning av anhörig i hemmet är avgiftsfri upp till 12 timmar per kalendermånad. För övrig tid betalas avgift för hemtjänst, personlig omvårdnad respektive service.

Vad kostar trygghetslarm?

För dig som bor hemma och som behöver kalla på hjälp alla tider på dygnet, finns trygghetslarm. Larmet kan bäras runt halsen eller på armen och är kopplat till kommunens larmmottagning.

Trygghetslarmet kostar som mest 250 kr per månad.

Vad kostar biståndsbedömd dagverksamhet (dagvård)

Dagvård är en möjlighet att deltaga i aktiviteter för gemenskap, stimulans och träning när man inte kan få det i det egna hemmet av hemtjänsten eller anhöriga och närstående.
 
Dagvården kostar som mest 30 kr per närvarodag under en kalendermånad. För färdiglagad mat som serveras i dagvård är kostnaden 56 kr per närvarodag.

För resor med taxibil till och från dagvården, som ej är sjukresa, betalas en avgift efter antalet närvarodagar. Avgiften är 30 kr per närvarodag upp till ett maximalt belopp på 358 kr per kalendermånad.

Resa till och från dagvården ska göras som sjukresa om du är beviljad rehabilitering i form av träning eller liknande.

När du åker sjukresa måste du ta med pengar för att betala din resa direkt till chauffören. För närvarande är det 60 kr enkel resa, eller 120 kr per dag.

När du kommit upp i en samlad kostnad på 1.500 kr, tillsammans med andra resor till sjukvård, får du ett frikort. Frikortet innebär att du får göra sjukresor kostnadsfritt under ett år från den första resans datum.
 
Kostnaden för mat och resor ingår inte i maxtaxan.

Vad kostar hemsjukvård?

Hemsjukvård är om du bor i en egen bostad eller servicelägenhet och har hjälp av kommunens sjuksköterska eller undersköterska med till exempel mediciner.

Hemsjukvård kostar som mest 250 kr per månad oavsett hur mycket insatser du får under en kalendermånad.  

Vad kostar kontaktperson?

För att ge enskilda socialt stöd och personlig hjälp kan en kontaktperson utses.

En beviljad insats med kontaktperson kostar 250 kr per månad.

Vad kostar hemstöd i det egna boendet?

Hjälp med hemstöd ges av kommunens psykosociala verksamhet. Har du hjälp med både hemstöd och hemsjukvård betalar du enbart för hemstöd.

För hemstöd betalar du som mest 250 kr per månad, oavsett hur mycket insatser du har under en månad.

Vad kostar hjälpen i äldreboende?

Om du bor i ett äldreboende ska du betala för vård, omvårdnad och socialt stöd. Det kallas för hemtjänst i äldreboende

För hemtjänsten i äldreboende betalar du aldrig mer än 1 991 kr per månad, vilket kallas för maxtaxan.

Dessutom skall du betala en hyra för bostaden och en kostnad för färdiglagad mat. Kostnaden för hyra och mat ingår ej i maxtaxan.

Vad kostar maten i äldreboende?

För den färdiglagade mat som serveras i äldreboende betalar du 3 333 kronor per månad eller 111,00 kronor per dag.

I denna kostnad ingår frukost, middag/lunch, mellanmål och kvällsmat. Matkostnaden gäller även vid sondmat och annan liknande matförsörjning.

Vad är hyran för en bostad i äldreboende?

Den som bor i en bostad i ett äldreboende betalar hyra. Hyran betalas för den egna bostaden.

I hyran ingår också tillgång till gemensamma utrymmen, som kök, matsal och dagrum och för andra nyttigheter, så som säng, lakan, hushållsel, städmaterial och teve-avgift.
 
Fastighetsägaren/Falköpings kommun tecknar hyreskontrakt med varje hyresgäst. Av hyreskontraktet framgår vilka regler som gäller för uthyrning av en bostad i äldreboende.  

Hyran för en bostad i ett äldreboende varierar från 3 800 till 6 200 kronor per månad beroende på storlek, utformning och standard.

Vad kostar maten i äldreboende?

För den färdiglagade mat som serveras i äldreboende betalar du 3 330 kronor per månad eller 111,00 kronor per dag.

I denna kostnad ingår frukost, middag/lunch, mellanmål och kvällsmat. Matkostnaden gäller även vid sondmat och annan liknande matförsörjning.

Jämkning matavgift

Den som har hjälp med matdistribution/bistånd med mat eller bor i ett äldreboende kan ansöka om nedsättning av matavgiften.

Jämkning av matavgiften medges om det blir ett negativt avgiftsutrymme vid avgiftsberäkningen (i avgiftsbeslutet står att avgiftsutrymmet = 0), i kombination med följande.

 • Inkomsten efter skatt är lägre än 78 677 kronor per år (vilket är 6 556 kronor per månad eller 14,8 % av prisbasbeloppet).
 • Förmögenhet som inte överstiger 44 300 kronor per år.
 • Den sökande har fullt ut tagit tillvara möjligheterna till bostadstillägg, BTP.

Vad kostar korttidsvistelse?

Korttidsvistelse är en tillfällig hjälp vid ett särskilt äldreboende när man inte kan åka hem direkt från sjukhuset eller inte kan få den hjälp man behöver i det egna hemmet av hemtjänsten eller någon anhörig eller närstående.

 • För korttidsvistelsen får man som mest betala 66 kronor per dag som man vistas där.
 • För färdiglagad mat som serveras vid korttidsvistelse är kostnaden 111,00 kronor per dag eller 3 330 kronor per månad. Kostnaden för mat ingår inte i maxtaxan.

Kostnaden för mat ingår inte i maxtaxan.

Hur gör jag om jag vill överklaga ett avgiftsbeslut?

Du kan överklaga till domstolen Förvaltningsrätten om du tycker att du får betala för mycket eller att du får för lite pengar kvar när avgifterna för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm, dagvård och korttidsvistelse är betalda.
 
Du kan läsa mer om hur du gör för att överklaga på sista sidan i ditt avgiftsbeslut.

Räkneexempel

Räkneexempel Eget boende

Sven kr/månad

Stina kr/månad

Inkomst av pension efter skatt

6 800

13 800

Inkomst av kapital efter skatt

85

85

Bostadstillägg

5000

0

1.Summa inkomst

11 885

13 885

 

 

 

Schablonbelopp

5 001

5001

Individuell del, avdrag

 

 

Individuell del, tillägg

982

982

Boendekostnad

5 100

5 100

2. Summa förbehållsbelopp

11 083

11 083

 

 

 

3. Kvar till avgifter

802

2 802

 

 

 

4. Avgifter 

 

 

Service, 250 kr x 4 timmar

1 000

1 000

Personlig omvårdnad

250

250

Matdistribution

248

248

Hemsjukvård

250

250

Dagvård, 2 dagar/vecka

270

270

Trygghetslarm

250

250

Summa avgifter

2 268

2 268

 

 

 

5. Reducering av avgifter

-1 466

-277

6. Summa månadsavgifter

802

1 991

 

 

 

 

 

 

Räkneexempel Äldreboende

Karl kr/månad

Signe kr/månad

Inkomst av pension efter skatt

6 800

13 800

Inkomst av kapital efter skatt

85

85

Bostadstillägg

5 000

0

1.Summa inkomst

11 885

13 885

 

 

 

Schablonbelopp

5 001

5 001

Individuell del, avdrag

-665

-665

Individuell del, tillägg

1 555

1 555

Bostadskostnad

5 100

5 100

2. Summa förbehållsbelopp

10991

10991

 

 

 

3. Kvar till avgifter

864

2894

 

 

 

4. Avgifter inom maxtaxan 

 

 

 Hemtjänst, äldreboende

1 991

1 991

5. Reducering av avgifter

-1 097

0

Summa avgift inom maxtaxan

964

1 991

 

 

 

6. Avgifter utanför maxtaxan

 

 

Mat

3 330

3 330

7. Summa månadsavgifter

4 224

5 321