Stimulansbidrag – Folkhälsorådet

Ansökan om stimulansmedel hos Folkhälsorådet i Falköpings kommun


Folkhälsorådet i Falköping är ett samverkansorgan mellan Falköpings kommun och Västra Götalandsregionen vars syfte är att initiera, utveckla och samordna det tvärsektoriella folkhälsoarbetet.

Prioriterade målgrupper: barn- och ungdomar 0-25 år samt personer 60 år och äldre.

Inriktningsområden som särskilt lyfts fram i folkhälsorådets verksamhetsplan är riktade insatser till socioekonomiskt utsatta, arbete för att öka samverkan med ideella sektorn, samt förebyggande arbete mot övervikt/fetma som en del mot målet Bäst hälsa 2020.

Det övergripande målet för folkhälsa är att:
"skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen"Beslut om stimulansmedel

Ansökningar om stimulansmedel upp till 10 000 kronor beslutas fortlöpande på delegation till folkhälsoplaneraren i samråd med Folkhälsorådets presidium. Ansökningar som överstiger 10 000 kr beslutas enbart på Folkhälsorådens ordinarie möten, dessa ansökningar ska vara Folkhälsoplaneraren tillhanda senast fyra veckor innan beslutande möte.

Under våren 2015 sammanträder Folkhälsorådet vid följande datum

  • 19 februari
  • 24 mars
  • 19 maj


Folkhälsorådet beviljar inte stimulansmedel till:

  • Aktiviteter som rör ordinarie verksamhet
  • Aktiviteter som är enskilda händelser utan planering om fortsättning av något slag
  • Ansökningar om att bekosta löner

Du kan ansöka om stimulansmedel på tre sätt:

Folkhälsorådet sammanställer varje år en verksamhetsberättelse från föregående år, i den presenteras kort vilka som har beviljats stimulansmedel under året. Därutöver är det Folkhälsorådets ambition att fortlöpande kunna visa bilder med berättande text om aktiviteter som sker som bekostas av rådet och som läggs ut på kommunens hemsida. Vi uppskattar om ni vill bidra med detta och skicka bilder och berätta lite om de aktiviteter som ni blivit beviljade stimulansmedel för och som vi kan lägga ut på hemsidan.

Aktiviteter/projekt som har finansierats genom stimulansbidrag från Folkhälsorådet ska ha med Folkhälsorådets logga vid annonsering, information med mera.

Kontakt

Vid frågor kontakta Folkhälsoplaneraren
folkhalsoenheten@falkoping.se