Stimulansbidrag – Folkhälsorådet

Ansökan om stimulansmedel hos Folkhälsorådet i Falköpings kommun


Folkhälsorådet i Falköping är ett samverkansorgan mellan Falköpings kommun och Västra Götalandsregionen vars syfte är att initiera, utveckla och samordna det tvärsektoriella folkhälsoarbetet.

Prioriterade målgrupper: barn- och ungdomar 0-25 år samt personer 60 år och äldre.

Inriktningsområden som särskilt lyfts fram i folkhälsorådets verksamhetsplan är riktade insatser till socioekonomiskt utsatta, arbete för att öka samverkan med ideella sektorn, samt förebyggande arbete mot övervikt/fetma som en del mot målet Bäst hälsa 2020.

Det övergripande målet för folkhälsa är att:
"skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen"


Beslut om stimulansmedel

Ansökan om stimulansmedel upp till 10.000 kronor beslutas fortlöpande av folkhälsostrategen och i samråd med folkhälsorådets presidium. Ansökningar som överstiger 10.000 kronor beslutas av folkhälsorådet.

Under 2017 ska ansökan till folkhälsorådet skickas in senast den:

  • 7 april (beslut av folkhälsorådet 9 maj)
  • 18 augusti (beslut av folkhälsorådet den 19 september)
  • 19 november (beslut av folkhälsorådet den 12 december)


Folkhälsorådet beviljar inte stimulansmedel till:

  • Aktiviteter som rör ordinarie verksamhet
  • Aktiviteter som är enskilda händelser utan planering om fortsättning av något slag
  • Ansökningar om att bekosta löner

Folkhälsorådet sammanställer varje år en verksamhetsberättelse från föregående år, i den presenteras kort vilka som har beviljats stimulansmedel under året. Därutöver är det Folkhälsorådets ambition att fortlöpande kunna visa bilder med berättande text om aktiviteter som sker som bekostas av rådet och som läggs ut på kommunens hemsida. Vi uppskattar om ni vill bidra med detta och skicka bilder och berätta lite om de aktiviteter som ni blivit beviljade stimulansmedel för och som vi kan lägga ut på hemsidan.

Aktiviteter/projekt som har finansierats genom stimulansbidrag från Folkhälsorådet ska ha med Folkhälsorådets logga vid annonsering, information med mera.

Kontakt

Vid frågor kontakta folkhälsostrategen
folkhalsoenheten@falkoping.se