Bostadsanpassning

Vad innebär bostadsanpassning?

Bostadsanpassning är att göra om och anpassa bostaden individuellt. Detta för att göra det möjligt  för den som har en funktionsnedsättning att bo kvar i sitt hem och leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt.

Bostadsanpassningsbidraget ges som regel i form av åtgärd där kommunen tar fram förslag på lämplig lösning i samråd med dig som sökande, arbetsterapeut, entreprenör eller fastighetsägare. Kommunen beställer bostadsanpassningen och betalar när den är utförd och godkänd.    

Vem kan få bostadsanpassning?

För att du ska kunna få bostadsanpassningsbidrag ska anpassningen vara nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning, som måste vara varaktig. Bidrag ges inte om du har en tillfällig funktionsnedsättning.

Behovet av anpassning måste styrkas med ett intyg från arbetsterapeut eller i vissa fall läkare.      

Ansökan

Om du har hemsjukvård vänder du dig till kommunens arbetsterapeut. Du som inte har hemsjukvård vänder dig till primärvården.

Ansökan och intyg lämnas till kommunens handläggare som sedan fattar beslut om bostadsanpassningen. Ansökningsblankett hittar du nedan.

Om du ska flytta

Tänk på att du är skyldig att välja en lämplig bostad utifrån din funktionsnedsättning. Om du är osäker kontakta kommunens arbetsterapeuter för råd.