Lön och villkor

Lönepolitiken och dess tillämpning är tillsammans med övriga personalpolitiska åtgärder av avgörande betydelse för att Falköpings kommun ska uppnå verksamhetsmålen i enlighet med politiskt fattade beslut.

Kommunen ska kontinuerligt bedriva ett aktivt arbete med arbetsvärdering kopplat till jämställda löner. Lönesättningen ska bidra till att verksamhetsmålen uppnås, att verksamheten bedrivs effektivt och utvecklas inom ramen för befintliga resurser. Detta sker genom att säkerställa att rätt kompetens rekryteras och behålls samt att engagemang, motivation och utveckling stimuleras.

Lön och förmåner är en värdering av såväl arbetsuppgifterna som medarbetarens sätt att fullgöra uppgifter och ta ansvar. Lönen ska vara individuell och differentierad och bidra till goda resultat kopplat till prestation. Den ska även stimulera till utveckling och arbetsglädje.

LönepolicyPDF