Jämställdhet och mångfald

Falköpings kommun ska främja lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett kön, och aktivt arbeta för att förebygga och motverka diskriminering. 

Falköpings kommun ska främja lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Falköpings kommun ska aktivt arbeta för att förebygga och motverka diskriminering.