Arbetsmiljö och hälsa

Arbetsmiljö brukar förenklat beskrivas som "det som finns runt omkring oss i arbetet/på arbetsplatsen". Arbetsmiljö är relaterad till både psykosociala och fysiska faktorer. Arbetet med arbetsmiljön handlar om att identifiera och förebygga risker och skall kopplas till övrig utveckling av verksamheten.

Den goda arbetsplatsen

Falköpings kommuns ambition är att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö för alla medarbetare. Tydlig arbetsmiljöorganisation, systematiskt arbetsmiljöarbete, förebyggande hälsoinsatser och samverkan kring arbetsmiljöfrågor är förutsättningar för en god arbetsmiljö.

Hälsofrämjande arbete ­– för anställda i Falköpings kommun

Falköpings kommun arbetar aktivt med hälsofrämjande aktiviteter för de kommunanställda. Det hälsofrämjande arbetet innebär att arbeta promotivt där vi utgår från det friska hos varje individ och arbetet syftar till att främja och förbättra hälsan för de anställda. Medarbetarnas hälsa är en viktig resurs som ska utvecklas.

Det finns ett väl utbyggt nätverk av hälsoinspiratörer på arbetsplatserna. Hälsoinspiratörens uppgift är att sprida information och uppmuntra sina arbetskamrater till en hälsosam livsstil. Hälsoutvecklaren samordnar bland annat Kommunlyftets program och ger chefer och hälsoinspiratörer kontinuerlig information och stöd.

Samtliga kommunanställda erbjuds att ta del av ett gruppträningsprogram i Kommunlyftets regi. Aktiviteterna i Kommunlyftet ska passa alla och erbjuds måndag till fredag på olika tider och i olika lokaler. Variationen och valmöjligheterna är många och underlättar för den enskilde individen att hitta en aktivitet som passar just henne/honom.

Dessutom finns tillgång till egen lokal för styrketräning, Kommungymmet, både dagtid och kvällstid alla dagar i veckan.