Näringslivsrådet

På studieresa till Värnamo. På bilden ser du Lena Sjödahl, P-O Larsson, Karola Svensson, Lars Björkman, Niclas Andersson, Katarina Andersson, Conny Johansson, Cecilia Carlsson, Claes Claesson, Maria Falegård, Magnus Sundén, Mats Bengtsson. Saknas på bilden gör Annelie Persson, Jennifer Ottosson, Patrik Kåhre, Christine Gullbrandsen, Björn Ullemark.

Falköpings kommun har högsta prioritet på näringslivspolitiken och arbetar för att skapa ett långsiktigt strategiskt näringslivsarbete.    

Vision

Att tillsammans skapa ett näringslivsklimat som kommunens invånare är stolta över!

Målsättningar

  
Falköpings kommun och näringslivet ska på detta sätt få bra kontaktytor där samverkan och dialog är ledord.
Detta ska skapa en vi-anda i Falköpings kommun, där många kommer till tals och känner sig delaktiga på olika sätt. När Falköping lyckas är vi alla delaktiga, stolta och glada.
 
Enskilda företag i Falköping ska få del av fler lokala nätverk och arenor.
Här finns samarbetsvinster att göra, i flera fall finns klara kopplingar mellan företag, ytterligare samarbete företagen emellan skapar bättre lönsamhet och tillväxt.
Ett exempel på samarbete område är personalfrågor; rehabilitering och utbildning.
 
Företagen ska få större kunskap om universitet och högskolans möjligheter.
Fler företag i Falköping ska kunna dra nytta av att använda studentarbeten i sina företag, samt se universitet och högskolor som en rekryteringsbas, för inte minst nyckelkompetenser.
 
Företagen och politikerna i kommunen ska ha samma bild av näringslivsklimatet i kommunen.
Här handlar det främst om att få en samsyn och stämma av olika alternativ och möjligheter.
Det handlar också om att informera varandra om behov och insatser.
Kommunens långsiktiga satsningar inom näringslivsområdet ska vara väl förankrat och önskat av näringslivet, där spelar rådet en aktiv roll. Därför är det viktigt att få en fungerande dialog med näringslivet, och att representanterna i rådet tar ett stort egetansvar för vidare förankring.
Näringslivsrådet ska känna en stor delaktighet i kommunens långsiktiga näringslivspolitiska prioriteringar.
 
Samtalsklimatet ska upplevas öppet och ärligt.
Engagemang och lösningsfokus, ska upplevas som nyckelord i näringslivsrådets arbete.
Den fria frågan och den spånande/ofullständiga tanken är Nycklar till lösningar som vi aldrig annars skulle fått fram.
 
Stolthet
Det ska kännas som ett stort förtroende och en merit att inneha en plats i Falköpings näringslivsråd. Näringslivsrådet är en skillnad som gör en skillnad! 

Representanter

3 politiker, 13 företagare, 2 tjänstemän.
 
Näringslivsrådet kan eventuellt komma att välja till ytterligare ledamöter senare om behov finns.
 

Vilka frågor ska rådet hantera?

Strategiska frågor: Rådet ska jobba med Vad som ska göras, inte Hur det ska göras.
Nuläges analyser är ett viktigt inslag för att få en gemensam bild av utgångsläget. Kompenetsförsörjning, boende, besöksnäring,  utbildning, planering av tomter för industri och handel, samverkan, roller och förväntningar. Aktuella frågor ska ges utrymme på varje möte.
Rådet är en viktig remissinstans, där remissfrågor vid behov tas med till respektive nätverk för återkoppling i näringslivsrådet.