Miljösamarbeten och projekt

Här kan du läsa om olika miljösamarbeten och projekt som Falköpings kommun ingår i för att förbättra och utveckla vårt klimatarbete. Exempel på dessa är Borgmästaravtalet, Hållbar utveckling Väst, Earth Hour och Klimatkommunerna.

Att samarbeta är viktigt, kanske speciellt i så komplexa frågor som klimatet där du som isolerat part inte kan bidra med så mycket utan du behöver vara många för att kunna få till en förändring.

Men samarbete är alltid viktigt. Därför samarbetar och ingår Falköpings kommun i olika nätverk, projekt och avtal.

Borgmästaravtalet

Som sjunde kommun i Sverige har Falköping undertecknat Europeiska kommissionens borgmästaravtal (10 november 2009). 
           
Borgmästaravtaletlänk till annan webbplats är en överenskommelse av städer och regioner om att gå längre än den koldioxidminskning på 20 procent fram till år 2020 som EU har beslutat. Utöver utsläppsmålet finns även åtaganden om bland annat en åtgärdsplan för hållbar energi och mobilisering av civilsamhället för att uppnå målen. 
                   
Falköpings kommun arbetar sedan tidigare inom områdena som är aktuella för Borgmästaravtalet och vill med undertecknandet visa att vi tar klimatfrågan på allvar.

Klimatkommunerna

Klimatkommunerna är ett nätverk med det övergripande syftet att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige. Nätverket ska stödja kommuner som vill arbeta med klimatfrågan samt vara en pådrivande aktör för det nationella klimatarbetet genom att lyfta fram vilka möjligheter, hinder och drivkrafter som har betydelse för arbetets resultat.

För närvarande består nätverket av över trettio kommuner och landsting som alla satsar offensivt på klimatarbetet. Bland medlemmarna finns bland annat stora aktörer som Stockholms läns landsting, Malmö och Linköping men också mindre kommuner som exempelvis Åmål och Lycksele. Medlemmar från Skaraborg är Falköping och Lidköping.

Klimatmålen

För att kunna arbeta med hållbarhets- och klimatfrågor på ett effektivt sätt finns det miljömål på olika nivåer. Man kan se det som en inzoomning från det stora globala perspektivet till det nationella, regionala, kommunala och till slut varje enskilde medborgares perspektiv: alltså dig!

De globala målen visar vilka mål som världens länder behöver arbeta efter för att bidra till att skapa en mer hållbar värld. Sverige har tagit fram mål som ska bidra till att skapa ett miljömässigt hållbart Sverige. Utifrån dessa miljömål har i sin tur länsstyrelsen tagit fram regionala miljömål. Och utifrån dessa har till slut Falköpings kommun tagit fram den Energi- och klimatstrategin som vi vill arbeta efter för att uppnå ett hållbart Falköping, ett hållbart Sverige och en hållbar planet. Samtliga mål, från globalt till lokalt, hänger även mer eller mindre ihop med Falköpings motto – Det goda livet.

Mer om målen kan du läsa här:

Earth Hour

Earth Hour startade 2007 i Sydney och har sedan dess spridit sig och blivit världens i särklass största miljömanifestation. Förra året (2015) deltog mer än en miljard människor i 172 länder. Engagemanget är fortsatt stort i Sverige och 84 procent av landets kommuner deltog med olika klimataktiviteter, så även Falköpings kommun. 

Från att första året mest handla om att släcka lampor för att skicka en signal till politikerna om att visa handlingskraft i klimatfrågan, har Earth Hour under årens lopp utvecklats till att rymma mängder av aktiviteter, aktioner och miljöprojekt. I Sverige deltog förra året mer än 200 kommuner, 800 skolor och 500 företag och organisationer. Nedsläckningen och dess symbolvärde är fortfarande en central del, men det finns många olika viktiga element i kampanjen. Även Falköpings kommun är med och arrangerar Earth hour varje år.

2017 anordnades många lokala aktiviteter i Falköpings centrum. Caféer höll öppna, lampor släcktes och hundratals marschaller tändes. Dessutom bjöd kommunen på gratis Earth Hour-fika till de första 250 cafégästerna och fikagästerna fick lyssna på akustisk livemusik. Svenska kyrkan arrangerade en konsert i S:t Olofs kyrka och på Kulturhuset Bildkällan och Stora torget visades konstutställningar med miljötema. Ett samarbete mellan Smart Design, Svenska kyrkan, Falbygdens Energi AB, Dalénium, Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen, Mormors Skafferi, Nya Konditoriet och Falköpings kommun.

Nästa Earth hour blir den 24 mars 2018 mellan klockan 20.30-21.30.