Förnybar energi: Biogas, sol, vind

Växthuseffekten ökar på grund av användningen av fossilt bränsle med ökade koldioxidutsläpp som följd. Utsläppen av kväve och svavel ökar och bidrar till försurning och övergödning. Därför måste vi hitta alternativa energikällor och alternativa bränslen.

Biogas

I Falköping kan vi sortera vårt matavfall och vi kan tanka våra fordon med matavfall. Hur hänger det ihop? Jo, det matavfall som lämnas av hushållen förvandlas i rötningsprocessen till biogas som sedan blir fordonsgas till tankstället vid Ålleberg Center.

Oljeresurserna minskar och priserna stiger. Växthuseffekten ökar på grund av användningen av fossilt bränsle med ökade koldioxidutsläpp som följd. Utsläppen av kväve och svavel ökar och bidrar till försurning och övergödning. Kort sagt; vi måste hitta alternativa energikällor till de oljepro-dukter som våra fordon är nästan helt beroende av.

Läs mer om Biogas under rubriken Biogas.

Solenergi

Påverkan på miljön blir minimal när solenergi används. Falköpings kommun utnyttjar solens energi på utvalda ställen och är med i Soluppgång i väst för att öka kunskapen om solenergi och för att stimulera andra att använda mer solenergi.

Du som bor i en villa kan spara åtskilliga kronor på solenergi. Under 2017 kan du som privatperson få fördjupad rådgivning angående solel, det är bara att kontakta Energi- och klimatrådgivaren!

Hur mycket el får man?

De solcellsmoduler som är vanligast på marknaden i dag har en verkningsgrad på runt 15 procent. Det innebär att 15 procent av solenergin som träffar solcellsmodulen omvandlas till el, medan resten reflekteras eller blir till värme. Ytterligare en del av energin går förlorad i systemet innan elen kan användas, vilket innebär att 14 procent av solens energi blir användbar el. Med dessa verkningsgrader ger en kvadratmeter solceller 150 watt en solig dag i Sverige.

En ny anläggning på 1 kilowatt som är placerad på en oskuggad yta rakt mot söder med 30-50 graders lutning producerar i Sverige cirka 950 kilowattimmar per år och tar upp en yta av 7 kvadratmeter. Priset för installationen kan variera mycket och har sjunkit stadigt under de senaste åren på grund av minskande priser på den globala marknaden.

Solceller omvandlar solljus direkt till el i form av likström. Att installera solceller är en långsiktig investering. När solen skiner producerar du egen el. När solen inte skiner köper du el via ditt elbolag, precis som vanligt.

Anpassa storleken efter elbehovet

En solcellsanläggning som är inkopplad på en fastighets elsystem levererar i första hand el till fastigheten. Beroende på hur stor solcellsanläggningen är och vilket elbehov fastigheten har kan det uppstå tillfällen då solcellerna producerar mer el än vad fastigheten behöver. Överskottet matas då ut på det externa elnätet. Elnätsbolaget säkerställer att den el som matas ut mäts på rätt sätt. Överskottselen kan sedan säljas till något företag som är villigt att betala för den. På senare tid har det dykt upp allt fler elhandelsbolag som vill köpa även små mängder el från till exempel privatägda solcellsanläggningar.

Vindkraft

Vinden en viktig resurs

Vindkraft är en viktig resurs i kommunens arbete med att skapa en hållbar utveckling. Falköping har bra vindläge och det planeras för ytterligare vindkraftverk. En långsiktigt positiv utveckling förutsätter förståelse och acceptans hos kommunens invånare. Falköpings kommun kan genom att engagera sig mer direkt i vindkraftsutbyggnaden stärka förståelsen för denna utveckling. Genom kommunal delaktighet och information om vindkraftens positiva effekter, både miljömässigt, socialt och ekonomiskt skapas bättre förutsättningar till en positiv attityd, ökat lokalt engagemang och ett större lokalt delägande hos kommunens invånare och företag.

Tre dimensioner av utveckling

Vinsterna av ett sådant engagemang är tydliga och uppfyller alla tre dimensioner i hållbar utveckling. Miljömässigt genom att det bidrar till att miljövänlig el produceras, ekonomiskt genom att intäkterna från vindkraftsetableringarna hamnar på lokal nivå samt socialt genom en ökad delaktighet och tidig information.

Vindkraftsprogram

Vindkraftsprogrammet utgör en fördjupning av översiktsplanen med inriktning på temat vindkraft. Det är ett strategiskt dokument som ska vara vägledande för beslut i frågor som rör användningen av mark- och vattenområden. Liksom den kommunövergripande översiktsplanen är fördjupningar av denna inte rättsligt bindande. Dialogen med medborgare och myndigheter är en viktig del. Planen antogs av kommunfullmäktige den 14 december 2009.