Miljöpris

Falköpings kommun delar varje år ut ett miljöpris på 10 000 kr för att uppmärksamma och belöna särskilt förtjänstfulla insatser inom miljöområdet som bidrar till en hållbar utveckling.

Enskilda personer, föreningar, organisationer eller företag som är verksamma i kommunen och som är föregångare inom miljöarbetet kan ansöka om priset eller föreslås av andra.

Kriterier

Miljöpriset ska uppmärksamma en insats som

  • bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle
  • främjar biologisk mångfald eller variation i flora och fauna
  • bibehåller det äldre kulturlandskapet med dess inslag av ängs- och hagmarker samt åkerholmar, stenmurar etc.

Kommunstyrelsen utser vem eller vilka som får årets miljöpris. Pristagaren kommer sedan att uppmärksammas för sin miljöinsats vid kommunfullmäktiges sammanträde i december.         

Lämna förslag

Inga nomineringar har lämnats in för 2016 och därför delas inte miljöpriset ut i år. Under 2017 ska riktlinjer och målgrupper för miljöpriset förnyas och utvecklas, för att få fler nomineringar och bredda möjligheterna. Vi återkommer med mer information.