Anhöriginvandring

Anhöriginvandring är när en person flyttar till Sverige på grund av att det finns en anhörig som har uppehållstillstånd eller är svensk medborgare. Det gäller ofta make, maka eller barn under 18 år. Genom en dom i Migrationsöverdomstolen 2012 är det möjligt för till exempel splittrade familjer att återförenas.

Migrationsverket som beviljar uppehållstillstånd har inte information om var personer som fått uppehållstillstånd kommer att bosätta sig. Därmed finns en osäkerhet i prognoserna för hur många personer som bosätter sig i respektive kommun.

Bosättningsanvisning eller eget boende

Asylsökande är en person som lämnat sitt land för att söka skydd men som ännu inte fått beslut om han eller hon kommer att få uppehållstillstånd. Under asyltiden kan man bo på ett av Migrationsverkets anläggningsboenden eller i eget boende där den asylsökande själv ordnar boendet.

Kommer man som anhörig till Sverige finns möjligheten att bosätta sig i valfri kommun, många bosätter sig i den kommun där anknytningspersonen tidigare valt att bosätta sig. Arbetsförmedlingens bosättningsenhet och Migrationsverket kan erbjuda bosättningsanvisning till nyanlända. Personen ifråga kan alltid tacka nej till bosättningsanvisning och själv ordna boende i valfri kommun.

Ersättningar till kommunen 2015

Falköpings kommun har en överenskommelse med Länsstyrelsen om 75 personer per år. 5 av dessa är platser för bosättningsanvisning övriga platser kan ses som ett planeringsunderlag. För överenskommelsen med Länsstyrelsen får Falköpings kommun en grundersättning motsvarande 222 500 kronor per år.

Kommunen får schablonersättning för nyanlända. Schablonersättningen för 2015 är 83 100 kronor per person upp till 64 år, 52 000 kronor per person över 65 år.

Kommunen får också schabloniserad ersättning för initiala kostnader. Beloppet varierar från 3 000-7 500 kronor per person.

2014 infördes två prestationsbaserade ersättningar för mottagande.
1. Ersättningen är utformad som en trappstegsmodell i tre steg. De 145 kommuner som haft ett högre mottagande generellt i förhållande till sin befolkning får del av ersättningen från
5 000, 10 000 till 15 000 kronor för varje nyanländ.

2. För varje nyanländ som tagits emot i kommunen efter att ha anvisats från Migrationsverkets anläggningsboende eller som kvotflykting betalas 15 000 kronor.

Kommunen kan också återsöka ersättning från Migrationsverket för bland annat vissa kostnader gällande, förskola och skola, stöd och service, sjukdom, tomhyra och ensamkommande barn.

Ensamkommande barn

Från och med 1 januari 2014 har Migrationsverket utökade möjligheter att anvisa ensamkommande barn till alla Sveriges kommuner. Falköpings kommun har en överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn.