Överklaganden

Kommunens beslut kan överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.  

Laglighetsprövning

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga dem hos Förvaltningsrätten. Medlem är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt där.
 Överklagandet lämnas in till Förvaltningsrätten. Överklaganden av beslut i Falköpings kommun, ska lämnas till Förvaltningsrätten i Jönköping. Överklagandet ska göras inom tre veckor från det att anslag om protokollets justering anslagits på kommunens anslagstavla, som finns i stadshuset entré.

Grunderna, det vill säga anledningen till överklagandet, kan vara:

  • att beslutet inte tillkommit i laga ordning (enligt kommunallag, speciallag eller reglemente).
  • att beslutet gäller något som inte är en angelägenhet för kommunen.
  • att det överskrider kommunens befogenheter enligt kommunallagen.
  • att beslutet strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsbesvär

Förvaltningsbesvär kan anföras av den som beslutet angår och om det har gått denne emot. En annan förutsättning är att beslutet går att överklaga.

Överklagandet lämnas till den som fattat beslutet (kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnd eller den som beslutar enligt delegation). Den som fattat beslutet kan antingen ompröva beslutet eller stå fast vid beslutet. Om beslutet inte ändras, ska överklagandet skickas vidare till den som har att pröva ärendet. Denne avgör sedan frågan.

Överklagandet ska lämnas in inom tre veckor från det att den som berörs av beslutet har tagit del av det.

Besvärsgrunden kan vara både lämplighet och laglighet.