Vill du överklaga socialnämndens beslut?

Om ni vill överklaga socialnämndens beslut, ska ni ställa skrivelsen till Förvaltningsrätten, men sända överklagandet till socialnämnden.

  • För att förvaltningsrätten ska kunna ta upp ert överklagande måste er skrivelse ha kommit in till socialnämnden inom tre veckor från den dag ni fick ta del av beslutet.
  • Tala om vilket beslut ni överklagar och ange de ändringar av beslutet ni begär. Sänd också med sådant som ni anser har betydelse för ärendet, men som ni inte redan lämnat.
  • Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer. Om ni anlitar ombud, kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.
  • Om nämnden inte ändrar beslutet skickas ärendet vidare till förvaltningsrätten, som då avgör om beslutet ska gälla eller inte.

Ni sänder ert överklagande till denna adress:

Socialnämnden
Falköpings kommun
521 81 Falköping

Behöver ni fler upplysningar om hur man överklagar är ni välkommen att vända er till individ- och familjeomsorgen.