Publicerad: 2018-02-13

Anslagsbevis – Socialnämndens arbetsutskott 2018-02-07

Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-02-07

Paragrafer

31-50

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-13

Datum då anslaget tas ner

2018-03-06

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

Sekreterare

Göran Gynnemo

Protokoll

Sekretessprotokoll - länkas inte