Publicerad: 2018-02-12

Anslagsbevis – Barn- och utbildningsnämnden 2018-01-30

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-01-30

Paragrafer

1–20

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-12

Datum då anslaget tas ner

2018-03-05

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen, Stadshuset

Sekreterare

Viktoria Karlsson

Protokoll