• Trafikolycka väg 46 Trafikolycka på väg 46 mellan skolbuss och lastbil. Alla 22 elever och 4 vuxna från Broddetorpsskolan som var med på bussen är oskadda och har körts tillbaka till Broddetorpsskolan. Personal och elevhälsopersonal har tagit emot dem på skolan.

Strandskydd

Kommunen har ansvar för prövning och tillsyn som gäller strandskydd i alla områden utom de som omfattas av annat statligt områdesskydd i miljöbalken.

Syftet med strandskydd

Strandskyddet ska trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsmiljöer på land och i vatten för växt- och djurliv. Inom strandskyddat område råder förbud att uppföra, väsentligen ändra eller förbereda för ny byggnad.

Det är också förbjudet att uppföra anläggningar eller utföra åtgärder som hindrar allmänhetens tillträde eller försämrar livsvillkoren för växt- och djurlivet. Enligt miljöbalken råder strandskydd vid havet, insjöar och vattendrag 100 meter från strandlinjen.

Utvidgat strandskydd i Falköpings kommun

I Falköpings kommun är strandskyddet utökat till 200 meter för Rösjön, Lönern, Vartoftasjön, Sjötorpasjön och Bjärsjön.

Karta över strandskyddlänk till annan webbplats