Demensboende på Fåraberget

Om kommunen ska kunna möta framtidens krav måste vården utvecklas och ligga på en högre kompetensnivå än vad som varit traditionellt. I planen som antogs av socialnämnden, i april 2013, kunde man dra slutsatsen att Falköpings kommun saknar ett centrum för demensvården.

Socialnämnden föreslog i januari 2016, att kommunstyrelsen ska ge berörda nämnden i uppdrag att fatta beslut för att demenscentrum ska uppföras i enighet med socialnämndens intentioner och mål för verksamheten på tomt vid Fåraberget.

Socialnämnden beräknar att byggnaden kommer att ha en yta på ca 8 000 kvm.
Följande verksamheter avses ingå i demenscentrum:

  • 70 boendeplatser med demensvård indelade i grupper om cirka tio personer kring gemensamhetsutrymmen för boendes samvaro och måltider.
  • 10 platser för korttidsvistelse, avlösning i hemmet, växelvård och intilliggande gemensamhetsutrymmen.
  • Ett gemensamhetshus med lokaler för dagverksamhet för dementa, tillagningskök, rymlig möteslokal, lokaler för arbetsledning, sköterskor och övrig personal med inriktning mot demensvård samt paus- och omklädningsrum för personal.
  • Förbindelsegångar som medger inomhusförflyttning mellan olika hus/avdelningar inom demenscentrumet.
  • ”Sinnenas trädgård”, där olika delar kan förläggas såväl utomhus som inomhus.

Detaljplanen för områdes beräknas att antas november 2016.

Tidsplan

Utredning och projektering sker under hösten 2016 samt början av 2017. Upphandling av byggentreprenör beräknas ske under våren 2017 och med en byggstart sommaren 2017. Färdigställandet beräknas till våren 2019.

Socialnämndens mål är att Falköpings kommun har ett färdigbyggt demenscentrum under 2018.

Budget

Projektkostnaden är beräknad till ca 180 miljoner.

Kontakt

Richard Lööv
0515-88 50 43
richard.loov@falkoping.se