Program och riktlinjer

Ett program utgörs ofta av en samling riktlinjer för fortsatt utveckling. Planprogram kan tas fram som en förstudie till ett detaljplanearbete. Gestaltningsprogram fokuserar på utformning av det offentliga rummet som utgörs av gator, torg, grönytor, allmäna platser och parkeringsytor. Även dessa riktlinjer kan användas som stöd när nya detaljplaner tas fram, vid bygglovsgivning mm.

Ett program kan omfatta exempel och förslag på materialval, formspråk och färgsättning som i sin tur tjänar som riktlinjer när man planerar och bygger nytt, eller förändrar befintliga miljöer. Programmet är ofta begränsat till att beröra ett visst område eller en viss fråga. Till vänster hittar du ett antal program med fokus på utformning av centrala delar i Falköping samt Floby och Stenstorp.

Byggnadsnämnden har förtydligat vad som gäller när du ska sätta upp staket, plank, mur och liknande i särskilda riktlinjer för hägnader. Du hittar dem till vänster under fliken "Staket, murar och plank".