Ny översiktsplan 2017–2030

 

ÖP logga

 

Falköpings kommun utvecklas och förändras − i centralorten, de mindre tätorterna och på landsbygden. Det behövs fler bostäder, idrottshallar, butiks- och industrilokaler. Var ska fritidsområden, parker, cykelvägar och gator anläggas? Nu finns ett förslag framtaget för den nya översiktsplanen. Var med och tyck till om förslaget!


Samrådsförslag – Var med och tyck till igen!

Ett förslag till en ny översiktsplan har nu arbetats fram med hjälp av de synpunkter som kom in under medborgardialogen våren 2016. Samrådsförslaget finns tillgängligt under perioden 12 december 2016 – 12 mars 2017, dvs. tre månader. Översiktsplanen är helt digital vilket innebär att den inte går att skriva ut i pappersformat. Den som inte har en mobil eller dator kan få hjälp med kartan av personalen på kommunens bibliotek.

Synpunkter senast 12 mars

Välkommen med dina synpunkter senast den 12 mars 2017. Det smidigaste sättet är om du lämnar dina synpunkter direkt i den digitala planen/kartan. Skriftliga synpunktern kan även skickas till Stadsbyggnadsavdelningen, 521 81 Falköping eller mejlas till stadsbyggnad@falkoping.se

 

Hur gör du för att lämna synpunkter?

Det bästa och enklaste sättet att lämna synpunkter är att använda funktionen för synpunktsinlämning direkt i kartan. Där finns möjlighet att skriva synpunkten i ett formulär alternativt bifoga ett dokument som du redan skrivit. Inlämnade synpunkter är inte synliga i kartan. men registreras och diarieförs för att kunna sammanställas i en samrådsredogörelse, när samrådstiden är slut.

Alla nya synpunkter kommer att redovisas för politikerna i kommunstyrelsen. Samrådsredogörelsen publiceras för granskning i samband med att förslaget ställs ut igen, troligen sommaren 2017.

Välkommen på samrådsmöte!

Vi bjuder in till tre samrådsmöten om du vill veta mer om planförslaget. På samrådsmötena medverkar ledande politiker och tjänstepersoner.

Onsdag 18 januari kl. 19–20.30

Ållebergsgymnasiet (aula 1), Fredriksbergsvägen 36, Falköping

Torsdag 26 januari kl. 18–20

Ållebergsgymnasiet (entréhallen), Fredriksbergsvägen 36, Falköping
Mötet handlar främst om flygplatsen

Onsdag 1 mars kl. 18–19.30

Medborgarhuset (Margaretasalen), Medborgarplatsen 3, Falköping
Mötet handlar främst om framtidens bostäder och boendemiljöer

 

Flera markområden är särskilt intressanta

I samtliga mindre tätorter (Stenstorp, Floby, Kinnarp-Slutarp, Åsarp, Vartofta, Gudhem, Torbjörntorp, Kättilstorp, Borgunda och Broddetorp) finns goda möjligheter till framtida utveckling när det gäller mark för bebyggelse.

I Falköpings stad pekas fyra markområden ut som är särskilt intressanta för bebyggelse av bostäder. Det gäller området runt Fåraberget, vid Sikagården, Lunnagården (sydväst om södra Bestorp) och markområdet som är beläget mellan McDonald's och Byggmax, väster om Agnestadssjön. Vad som ska hända med flygplatsen är också öppet för diskussion.

Värdefulla kulturmiljöer

Ett stort antal byggnader och miljöer som är värda att bevara, har dokumenterats och lagts in i översiktsplanen. Inventeringen har skett i flertalet kyrkbyar på landsbygden och stadsdelarna i Falköping. Det finns uppgifter om cirka 700 byggnader enbart i Falköpings stad.

Groddamm på Marjarp

Planen visar också en satsning på mer grönområden. Vid exempelvis Marjarp finns en stor dagvattendamm samt en mindre groddamm. Området håller på att utvecklas och kompletteras med alléträd, buskplanteringar, faunadepåer och stenmurar. Målet med området är att skapa en god miljö för grodor, ormar, fåglar och insekter.

 

Medborgardialogen våren 2016

Tack till alla er som bidragit med synpunkter under medborgardialogen våren 2016! Alla synpunkter som kommit in, digitalt eller på dialogmöten, har strukturerats, bearbetats och redovisats för politikerna i kommunstyrelsen. De har sedan beslutat om vad som ska ingå i det första förslaget (samrådsförslaget) till ny översiktsplan.

450 synpunkter

Totalt kom det in 450 synpunkter som tillsammans ger en övergripande bild av vad ni Falköpingsbor tycker är viktigt för framtiden. Vi har alltså tagit med oss synpunkterna som ett arbetsmaterial i det fortsatta arbetet med den nya översiktsplanen. Diagrammet, via länken nedan, visar antalet inkomna synpunkter i olika kategorier och för olika tätorter.

DiagramExcel

 

Varför en översiktsplan?

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. Planen är kommunens viktigaste och mest långsiktiga beslutsunderlag för framtida användning och bevarande av mark- och vattenområden.

Nuvarande översiktsplan togs fram 2008, med vision om kommunens framtid. Idag kan vi se nya behov jämfört med för åtta år sedan. Läs mer om översiktsplanering på Boverkets webbsida.

Boverket/Översiktsplanens funktionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Nya krav på hur vi planerar vårt samhälle

Efterfrågan på nya bostäder och behovet av mark för företag är en utmaning för kommunen. Samtidigt är det viktigt att värna om naturområden så att det finns fina områden för vår växande befolkning – det vill säga ni Falköpingsbor! Detta ställer krav på kommunens samhällsplanering.

Den nya översiktsplanen fokuserar även på sociala värden såsom trygghet, upplevelser och välbefinnande. Kommunens vision är att alla ska kunna leva det goda livet. Läs mer om
Det goda livetöppnas i nytt fönster.

Hur vi tar del av information har förändrats, det är en digital värld vi lever i. Även detta projekt speglar samhällets utveckling då den nya översiktsplanen kommer bli digital.

Tidslinje för processen med översiktsplanen

Arbetet med en ny översiktsplan (ÖP) är en lång process på flera år. Som tidslinjen visar är vi just nu i samrådsfasen och har därmed kommit ungefär halvvägs i processen. Samrådet pågår under tre månader. Därefter sammanställs de nya synpunkterna som kommit in under samrådstiden. Sedan sker en omarbetning av förslaget till ny översiktplan som kommer att kunna granskas av medborgarna, troligen sommaren 2017. I november 2017 väntas kommunfullmäktige fatta beslut om den nya översiktsplanen.

 

ÖP