Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2016-12-28

Förtydligande angående synpunkter i massmedia

Företaget Peoples Homes har i massmedia den 28 december synpunkter på kommunens hantering av bygglovsansökningar samt ett pågående planärende i Kinnarp.

Peoples Homes har för avsikt att etablera ett asylboende och för detta har man sökt bygglov för en fastighet i Kinnarp. Byggnadsnämnden tolkade att denna typ av boende var i överensstämmelse med gällande detaljplan och beviljade bygglov.

Efter grannarnas överklagande krävde Länsstyrelsen, att ärendet skulle göras om på grund av en ny vägledande dom i mark- och miljööverdomstolen. Denna dom säger att asylboende ska jämställas med hotell, vandrarhem och camping.

Ny ansökan

På grund av att bygglovsansökan inte stämde med detaljplanen lyssnade byggnadsnämnden in grannarnas synpunkter och gjorde en ny prövning om fastighetens lämplighet för sökt verksamhet. Detta ledde till att byggnadsnämnden fattade ett nytt beslut, denna gång med avslag. Peoples Homes valde då att överklaga till Länsstyrelsen, som avslog överklagan och fastslog byggnadsnämndens beslut.

Peoples Home inkom sedermera med ytterligare en ansökan, där antalet platser på asylboendet hade minskat. Byggnadsnämnden gjorde samma bedömning, utifrån samma grunder, som i det föregående beslut och avslog därmed den nya bygglovsansökan. Peoples Home inkom då med ytterligare en bygglovsansökan, med vissa justeringar, exempelvis minskat antal platser. Även denna ansökning avslogs av byggnadsnämnden samma bedömning och utifrån samma grunder.

Planärende

Peoples Homes har även ansökt om en så kallad planändring för en annan fastighet i Kinnarp, som enligt gällande detaljplan tillåter industriverksamhet. Peoples Home vill istället bedriva boende och vårdverksamhet. Byggnadsnämnden sade ja till ansökan och ett så kallat plankostnadsavtal slöts mellan kommunen och bolaget. Syftet med avtalet är att reglera skyldigheter och vem som gör vad i arbetet. Att göra en detaljplan är en demokratisk process där grannar och andra myndigheter får tycka till. Enligt avtalet ska bolaget betala alla kostnader i samband med förändringen, det kan exempelvis handla om nya utredningar om buller, riskanalys och kontroll av förorenad mark.

Peoples Homes slöt avtalet med kommunen och redan i januari 2016 hade förvaltningen ett färdigt förslag på ny detaljplan. För att ärendet skulle gå vidare till byggnadsnämnden krävdes, enligt avtalet, att Peoples Home betalade. Ingen inbetalning gjordes och därmed stoppades arbetet tillfälligt. En delbetalning gjordes i september, i oktober behandlades ärendet på byggnadsnämnden och förslaget var ute på samråd under hösten. Exempelvis fick grannar lämna synpunkter, förslag som förvaltningen just nu sammanställer.