• Trafikolycka väg 46 Trafikolycka på väg 46 mellan skolbuss och lastbil. Alla 22 elever och 4 vuxna från Broddetorpsskolan som var med på bussen är oskadda och har körts tillbaka till Broddetorpsskolan. Personal och elevhälsopersonal har tagit emot dem på skolan.

Tomter och mark

Maex

År 2020 ska vi vara 35 000 invånare i kommunen! Det betyder att det behöver byggas fler bostäder i kommunen, såväl enbostadshus (friliggande villor, par-, kedje- och radhus) och flerbostadshus.

Långsiktig planering

Den framtida planläggningen av mark till bostäder behandlas i kommunens översiktsplan, Ny översiktsplan 2017-2030 och i Fördjupad översiktsplan för Falköpings stad.

Köpa och sälja mark

Falköpings kommun strävar efter att tillhandahålla den mark som behövs för att bygga bostäder, etablera och utveckla näringsverksamhet m.m.

Kommunen köper mark som sedan förädlas genom planläggning med efterföljande byggnation av gator, vatten- och avloppsnät m.m. Den förädlade marken kan sedan säljas till enskilda (fysiska personer) och företag (juridiska personer).