Plan- och bygglagen (PBL)

Plan- och bygglagen reglerar samhällets krav på planering och byggande. Som medborgare finns det flera situationer där du kan möta plan- och  bygglagen i din vardag. Den vanligaste kontakten med lagen är kanske när du själv tänker bygga något.

2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglagen (PBL 2010:900) i kraft. Den ersätter den gamla plan- och bygglagen från 1987 och lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (BVL), m.m. I den nya lagen moderniseras reglerna och språket samtidigt som det blir en skärpt kontroll över byggandet.

Vilka förändringar förde den nya lagen med sig?

Syftet med den nya lagen är att förenkla, kanske framför allt för dig som vill bygga. Den nya plan- och bygglagen påminner i stora drag om den föregående, men det finns ett antal viktiga förändringar.

  • Bygglovsansökan ska innehålla nya uppgifter.
  • Vissa arbeten kräver att det görs en anmälan till kommunen.
  • Lite större projekt kräver att det finns en kontrollansvarig, KA, knuten till projektet.
  • Det krävs ett startbesked innan man får påbörja ett arbete som kräver lov eller anmälan.
  • Byggherren och kontrollansvarig m.fl. kommer att kallas till ett tekniskt samråd innan man kan få startbesked.
  • Byggnadsinspektörerna kommer i ökad utsträckning att göra arbetsplatsbesök.
  • Innan det som byggts tas i bruk måste byggherren ha fått ett slutbesked.
  • Innan ett slutbesked kan ges kommer byggnadsinspektören normalt att ha ett slutsamråd på bygget.
  • Sanktionsreglerna skärps. Ett svartbygge kan bli mycket dyrt.
  • Att starta byggandet av ett normalt småhus utan startbesked kan kosta över 40 000 kr i sanktionsavgift.

Läs mer i www.boverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och i http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster