Kaminer och eldstäder

Observera att om du ska installera en braskassett eller annan eldstad så krävs en anmälan till byggnadsnämnden. Arbetena får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden handlagt ditt anmälningsärende och gett dig startbesked.  

Så här gör du en anmälan

Vid anmälan om installation av eldstad ska följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden/stadsbyggnadsavdelningen:

  • Blanketten Anmälan - Ej bygglovspliktig åtgärd
  • Fackmannamässiga ritningar av plan/fasader i skala 1:100 som visar placeringen av eldstad och rökkanal/skorsten. (Finns befintlig rökkanal/skorsten så räcker ett foto på huset)
  • Broschyr/produktblad som beskriver den eldstad som du ska installera  

Blanketten kan du ladda ner genom länken till höger eller fylla i via Bygglovsguiden. Kontakta Stadsbyggnadsavdelningen om du önskar få blanketten i pappersformat.

Detta händer sedan

När vi fått alla nödvändiga handlingar kommer en handläggare att granska ärendet. Förutsatt att installationen bedöms fungera kommer ett startbesked att utfärdas och skickas till dig tillsammans med ett förslag till kontrollplan. Startbeskedet innebär att du får påbörja installationsarbetet.

Observera att du inte får påbörja arbetena förrän byggnadsnämnden har gett dig startbesked, enligt Plan- och bygglagen 10 kap. 3§ (2010:900). Påbörjas arbetena innan du fått startbesked ska byggnadsnämnden ta ut en sanktionsavgift.

När installationsarbetena är klara skickar du in den ifyllda kontrollplanen till byggnadsnämnden. Eldstaden/rökkanalen får inte tas i bruk innan sotaren besiktigat den utan erinran. Byggnadsnämdnen utfärdar därefter ett slutbesked och ärendet avslutas.