Strategi för bostadsförsörjning 2017-2020, Falköpings kommun

Samråd

Kommunstyrelsen har den 8 mars 2017, § 34, beslutat om samråd för förslag till strategi för bostadsförsörjning för Falköpings kommun 2017-2020.

Falköpings kommuns strategi för bostadsförsörjning innehåller nationella, regionala och kommunala mål som berör bostadsförsörjningen samt lagar och förordningar som styr kommunens arbete med bostadsförsörjning. Vidare omfattar strategin en analys av bostadsmarknaden i Falköpings kommun vad gäller utbud och efterfrågan samt riktlinjer och åtgärder för hur Falköpings kommun ska arbeta för att uppfylla målen med bostadsförsörjningen inom kommunen.

Samrådstiden pågår från den 20 mars 2017 till den 28 april 2017.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas in skriftligen under samrådstiden.

Synpunkterna ska lämnas in senast den 28 april 2017 antingen via post till Stadsbyggnadsavdelningen, 521 81 Falköping, eller via e-post till

stadsbyggnad@falkoping.se

Eventuella frågor besvaras av mark- och exploateringsansvarig Alexander Järkeborn, e-post: alexander.jarkeborn@falkoping.se tel. 0515 - 88 51 31

Handlingar:

Strategi för bostadsförsörjningPDF

Bilaga 1 - Kartor FalköpingPDF

Bilaga 2 - Kartor TätorterPDF