Placering av ny högstadieskola

En ny högstadieskola ska byggas i Falköping. Skolans placering är mycket viktig då det ger en unik möjlighet att skapa positiva effekter för elever, lärare och kommunen som helhet.

En arbetsgrupp har granskat totalt 26 tänkbara områden för den nya högstadieskolan. Kriterierna för området är att ytan för den nya skolan måste vara minst 20 000 m² och ligga max 1,5 kilometer från Stora torget eller Falköpings resecentrum.

Tre alternativ till placering

Efter en utredning av alla områden, återstår följande tre alternativ som uppfyller kriterierna:

  • Kalkbrottet i centrala Falköping (korsningen Hollendergatan/Trädgårdsgatan)
  • Dotorp västra (mellan Folkets park och Dotorpsskolan)
  • Gymnasieområdet (konstgräsplanerna bredvid ishallen)

Kalkbrottet föreslås som huvudalternativ och de övriga två är alternativ i andra hand.

Underlagsrapport för placering av ny högstadieskolaPDF


Lämna dina förslag direkt i kartan!

De tre alternativen till skolans placering uppfyller kriterierna som ställts, men med olika för- och nackdelar. Fler aspekter på placeringarna behövs, utöver de som redan finns angivna i underlagsrapporten.

Stadsbyggnadsavdelningen tar gärna emot förslag om nya uppgifter och infallsvinklar som kan finnas om respektive alternativ. De kan tillföra fler aspekter på placeringen och komplettera arbetsgruppens utredning som sedan ska beslutas av politikerna.

Observera att stadsbyggnadsavdelningen tyvärr inte har möjlighet att besvara de enskilda uppgifter som lämnas, men vi sammanväger och återspeglar samtliga synpunkter från allmänheten till politikerna. Medborgardialogen pågår 15 juni – 31 juli.


Klicka i kartan för att läsa om de olika alternativen och lämna förslag!

De tre återstående alternativen till skolans placering har följande nummer på kartan:

  • Kalkbrottet (nr 3)
  • Dotorp västra (nr 7)
  • Gymnasieområdet (nr 6)

Vänligen observera att medborgardialogen avslutades den 31 juli 2017. Därför går det inte längre att lämna synpunkter i kartan!

  • Grön yta är huvudalternativet
  • Blåa ytor är andrahandsalternativ
  • Gula ytor har utretts vidare men har då ansetts som mindre lämpliga efter utredning
  • Röda ytor har efter första genomgången ansetts som mindre lämpliga och därför inte utretts vidare

Faktaruta

Kommunfullmäktige fattade den 27 mars 2017, § 33, beslut om en ny skolorganisation som innebär att kommunen i framtiden kommer ha tre högstadieskolor och elva F-6-skolor med fritidshem.

 

Arbetsgruppen som utrett de olika alternativen för skolans placering består av tjänstepersoner från kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen.