Ny översiktsplan 2017–2030

ÖP logga

Falköpings kommun utvecklas och förändras − i centralorten, de mindre tätorterna och på landsbygden. Det behövs fler bostäder, idrottshallar, butiks- och industrilokaler. Var ska fritidsområden, parker, cykelvägar och gator anläggas? Nu finns ett förslag framtaget för den nya översiktsplanen. Var med och tyck till om förslaget!

Fortsatt arbete

Just nu pågår sammanställningen av alla synpunkter som inkom under samrådstiden. Dessa kommer att presenteras för kommunstyrelsen och de kommer att ta ställning till de yttranden som kommit in. Synpunkterna kommer att sammanställas och bemötas. Förslaget kommer att justeras och revideras innan det ställs ut på nytt. Utställningen kommer troligen att ske under sommaren 2017, då finns möjlighet att lämna synpunkter på det reviderade förslaget.

Samråd vintern 2016/2017

Ett samrådsförslag till den nya översiktsplanen arbetades fram med hjälp av de synpunkter som kom in under medborgardialogen våren 2016. Samrådsförslaget fanns tillgängligt under perioden 12 december 2016 – 12 mars 2017 för allmänheten, organisationer och myndigheter att tycka till om. Sista dagen att lämna synpunkter på förslaget var den 12 mars 2017. Inlämnade synpunkter är inte synliga i kartan, men har registrerats och diarieförts för att kunna sammanställas i en samrådsredogörelse. Alla synpunkter redovisas för politikerna i kommunstyrelsen. Samrådsredogörelsen publiceras för granskning i samband med att förslaget ställs ut igen, troligen sommaren 2017.

 

Medborgardialogen våren 2016

Tack till alla er som bidragit med synpunkter under medborgardialogen våren 2016! Alla synpunkter som kommit in, digitalt eller på dialogmöten, har strukturerats, bearbetats och redovisats för politikerna i kommunstyrelsen. De har sedan beslutat om vad som ska ingå i det första förslaget (samrådsförslaget) till ny översiktsplan.

450 synpunkter

Totalt kom det in 450 synpunkter som tillsammans ger en övergripande bild av vad ni Falköpingsbor tycker är viktigt för framtiden. Vi har alltså tagit med oss synpunkterna som ett arbetsmaterial i det fortsatta arbetet med den nya översiktsplanen. Diagrammet, via länken nedan, visar antalet inkomna synpunkter i olika kategorier och för olika tätorter.

DiagramExcel


Varför en översiktsplan?

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. Planen är kommunens viktigaste och mest långsiktiga beslutsunderlag för framtida användning och bevarande av mark- och vattenområden.

Nuvarande översiktsplan togs fram 2008, med vision om kommunens framtid. Idag kan vi se nya behov jämfört med för åtta år sedan. Läs mer om översiktsplanering på Boverkets webbsida.

Boverket/Översiktsplanens funktionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Nya krav på hur vi planerar vårt samhälle

Efterfrågan på nya bostäder och behovet av mark för företag är en utmaning för kommunen. Samtidigt är det viktigt att värna om naturområden så att det finns fina områden för vår växande befolkning – det vill säga ni Falköpingsbor! Detta ställer krav på kommunens samhällsplanering.

Den nya översiktsplanen fokuserar även på sociala värden såsom trygghet, upplevelser och välbefinnande. Kommunens vision är att alla ska kunna leva det goda livet. Läs mer om

Det goda livetöppnas i nytt fönster

 

Tidslinje för processen med översiktsplanen

Arbetet med en ny översiktsplan (ÖP) är en lång process på flera år. Som tidslinjen visar är vi just nu i samrådsfasen och har därmed kommit ungefär halvvägs i processen. Samrådet pågår under tre månader. Därefter sammanställs de nya synpunkterna som kommit in under samrådstiden. Sedan sker en omarbetning av förslaget till ny översiktplan som kommer att kunna granskas av medborgarna, troligen sommaren 2017. I november 2017 väntas kommunfullmäktige fatta beslut om den nya översiktsplanen.

ÖP