Förtätningsprogram för Falköpings stad

Förtätning handlar om att göra plats för fler bostäder och verksamheter inom den befintliga bebyggelsestrukturen. På så sätt byggs staden tätare och mer sammanhållen. Förtätningsprogrammet visar på vilka möjligheter som finns, och hur förtätningen kan se ut i centrala Falköping. Programmet finns både i kortversion och i sin helhet, se nedan.

Förtätningsprogram

Förtätning sparar på infrastruktur, så som vatten och avlopp samt gator, men också värdefull skogs- och åkermark. Framförallt ökar förutsättningarna för ett större flöde av människor och en levande stad. Med fler invånare, som samsas om grönytor och andra platser, krävs god planering och eftertanke. Därför har Falköpings kommun tagit fram ett förslag till förtätningsprogram för Falköpings stad.

Förtätningsprogram (samrådsversion)

Förtätningsprogram för Falköpings stadPDF
Förtätningsprogram (kortversion)
PDF

Samråd

Kommunstyrelsen beslutade den 8 mars 2017, § 6, att förslaget till Förtätningsprogram för Falköpings stad ska samrådas med allmänhet, myndigheter och övriga berörda. Samrådstiden pågick mellan den 13 mars–10 april 2017. Under samrådstiden hölls ett öppet hus på stadsbyggnadsavdelningen, där ansvariga tjänstepersoner och ledande politiker närvarade. Samrådet är nu avslutat, och med hänsyn till inkomna synpunkter kommer justeringar av programmet att göras.