Tomter och mark

Maex

År 2020 ska vi vara 35 000 invånare i kommunen! Det betyder att det behöver byggas fler bostäder i kommunen, såväl enbostadshus (friliggande villor, par-, kedje- och radhus) och flerbostadshus.

Långsiktig planering

Den framtida planläggningen av mark till bostäder behandlas i kommunens översiktsplan, Ny översiktsplan 2017-2030 och i Fördjupad översiktsplan för Falköpings stad.

Köpa och sälja mark

Falköpings kommun strävar efter att tillhandahålla den mark som behövs för att bygga bostäder, etablera och utveckla näringsverksamhet m.m.

Kommunen köper mark som sedan förädlas genom planläggning med efterföljande byggnation av gator, vatten- och avloppsnät m.m. Den förädlade marken kan sedan säljas till enskilda (fysiska personer) och företag (juridiska personer).

Vill du veta mera hur kommunen säljer och upplåter mark? Välj bland flikarna  (Mark till bostäder, Mark till näringslivet, Mark till annat, Försäljning av byggnader) beroende på vad du är intresserad av.