Förenklad delgivning

Byggnadsnämnden använder sig i normalfallet av så kallad förenklad delgivning. Syftet med delgivning är att vi (den lokala myndigheten för tillsyn inom byggområdet enligt plan- och bygglagen) ska få bekräftat att en person eller företag har tagit emot en viss handling.

Delgivning kan ske på olika sätt. Tidigare har vi vanligtvis skickat ett mottagningskvitto tillsammans med beslutet eller handlingen, där du har skrivit under att du har tagit emot handlingen. Från och med den 1 januari 2015 har vi ersatt den delgivningsmetoden med förenklad delgivning.

När vi i fortsättningen delger er handlingar i ett ärende kan s.k. förenklad delgivning komma att användas. Det går till på följande sätt:

  1. Den handling som skall delges er skickas från byggnadsnämnden i ett vanligt brev till den adress som vi fått uppgift om att ni kan nås på.
  2. Minst en arbetsdag senare skickar vi ett särskilt meddelande till er om att handlingen enligt punkt 1 har skickats. Detta görs för att minska risken för fel. Ni får alltså två brev från oss, normalt med en dags mellanrum.
  3. Ni behöver inte kvittera någon av försändelserna eller skicka tillbaka något mottagningsbevis till oss.
  4. Ni anses vara delgiven, det vill säga, vi anser att ni har fått ta del av handlingen, beslutet etc. när det har gått två veckor efter att vi har skickat det särskilda meddelandet (punkt 2) till er.

Om det i handlingen, beslutet etc. finns angivet ett datum från vilket en tidsfrist börjar löpa, så börjar den tiden räknas efter att tvåveckorsperioden har gått ut.

Tänk på detta så länge ärendet pågår vid myndigheten!

  • För att vara säker på att inte missa några tidsfrister eller annat måste ni ta del av er post åtminstone en gång varannan vecka. Om Ni inte kan göra det (t.ex. på grund av semesterresa) bör ni anmäla det i förväg till myndigheten.
  • Om ni får ett meddelande enligt punkt 2 men däremot inte har fått själva handlingen enligt punkt 1, bör ni snarast anmäla detta till myndigheten.
  • Anmäl alltid adressändring till myndigheten.
  • Ange alltid ärendets diarienummer när ni kontaktar myndigheten.
  • Det är inte säkert att förenklad delgivning alltid kommer att användas i ärendet. Delgivning kan ske på annat sätt, vilket bl.a. kan betyda att ni måste skicka tillbaka ett mottagningsbevis till myndigheten. Information om vad Ni behöver göra framgår av de brev vi skickar till Er.