Bygglov och bygglovsansökan

Byggkonstruktion

Bygglov krävs när du ska bygga nytt, bygga till eller göra stora förändringar i en byggnad. Om du till exempel ska bygga hus, garage, inglasad altan eller plank krävs bygglov. Även skyltning kräver bygglov.

Se till att anmälan innehåller de ritningar, beskrivningar och uppgifter som behövs för prövningen. Den ska också innehålla uppgifter om dina (byggherrens) person- eller organisationsnummer, namn och adress, fastighetensbeteckning och när arbetena ska påbörjas. Om det behövs en kontrollansvarig ska du föreslå en sådan.

Vi återkommer inom tio veckor efter ansökan gjorts. Om en utredning behöver göras kan tiden förlängas med ytterligare tio veckor. Du meddelas om din ansökan är komplett eller om något saknas.

Ansökan ska innehålla följande:

  • Planritning i skala 1:100
  • Fasadritning i skala 1:100
  • Situationsplan i skala 1:500 (inom planlagt område ska den vara grundad på nybyggnadskartan)
  • Sektion i skala 1:100
  • Anmälan om kontrollansvarig

Om alla handlingar är kompletta bidrar du till att ärendet flyter på så smidigt som möjligt. De ska vara måttsatta, skalenliga och fackmässigt utförda.

» Se exempelritningar
 

Bygglov är inte lika med byggstart

När du fått bygglov krävs ett startbesked innan arbetet får påbörjas! Om arbetet startas utan startbesked ska byggnadsnämnden enligt lag ta ut en sanktionsavgift.

Efter att du fått bygglov kommer vi från kommunen kalla till ett tekniskt samråd mellan byggherren (du som söker), kontrollansvarig och kommunens byggnadsinspektör.

Inför samrådet ska byggherren skicka in ett förslag till kontrollplan, som tagits fram med hjälp av den kontrollansvarige. Efter samrådet kan kontrollplanen fastställas och startbesked ges.

Till sist tas ett slutbesked, innan byggnaden får börja användas. Börjar byggnaden användas innan slutbesked ska byggnadsnämnden också ta ut en sanktionsavgift.

Beställ nybyggnadskarta när du söker bygglov inom detaljplanelagt område

När du söker bygglov inom detaljplanelagt område måste du även beställa en nybyggnadskarta för din fastighet. Denna kan du beställa via vår e-tjänst för ansökan om nybyggnadskarta.
länk till annan webbplats

Markanvändning och bebyggelse regleras i städer och tätorter av detaljplaner. Om du ska bygga inom detaljplanelagt område är det därför viktigt att stämma av den planerade bebyggelsen med detaljplanen.

Om detaljplan saknas ska du istället ansöka om förhandsbesked innan du ansöker om bygglov. Då görs en lämplighetsbedömning kring att bebygga marken, bebyggelsens egenskaper och utformning.

Om du vill skicka in din ansökan med posten

Skicka till Byggnadsnämnden, 521 81 Falköping om du vill skicka in din ansökan med posten.

För att underlätta för oss, häfta gärna inte ihop dina handlingar eftersom vi scannar dem vid registrering. Använd gärna gem.

Handlingar som är större än A3-format (29,7 x 42 cm) ska även skickas in elektronisk i pdf-format till stadsbyggnad@falkoping.se