Anmäl åtgärder som inte kräver bygglov

Även om de åtgärder du planerar att utföra inte kräver bygglov, kan du behöva göra en anmälan. En anmälan är en slags tillståndsansökan, som du ansöker om hos byggnadsnämnden.   

Det gäller till exempel när du ska:

  • ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas
  • installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäderöppnas i nytt fönster, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten och avlopp (när det gäller vatten och avlopp gäller kravet såväl byggnad som tomt)
  • göra en ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad
  • göra vissa rivningsåtgärder
  • underhålla värdefulla byggnader om det regleras i detaljplan eller områdesbestämmelser.
  • Nybyggnad eller ändring av vindkraftverk
  • Tillbyggnad av enbostadshus med 15 kvm
  • Komplementbyggnad 25 kvm
  • inredandet av ytterligare en bostad i enbostadshus

En anmälan ska vara skriftlig och skickas till Byggnadsnämnden, 521 81 Falköping.

För att underlätta hanteringen av ditt ärende, var vänlig och häfta ej dina handlingar, då de ska scannas för registrering. Vill du foga samman handlingarna ber vi dig använda gem - tack!

Se till att anmälan innehåller de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen. Den ska också innehålla uppgifter om dina (byggherrens) person- eller organisationsnummer, namn och adress, fastighetens beteckning och när arbetena ska påbörjas. Om det behövs en kontrollansvarig ska du föreslå en sådan. Om du utför en åtgärd där det kan uppkomma farligt avfall ska du ange det i din anmälan.